dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor B: Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem (podle § 552 občanského zákoníku) - stavba a pozemky

28.7.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem (podle § 552 občanského zákoníku) – stavba a pozemky

Stáhnout vzor

Společnosti

ABCD, spol. s r.o.
se sídlem: Praha 8, Karolínská 650/1, PSČ 186 00
IČ: 406 00 275
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1111
jejímž jménem jedná: Ing. Jan Rychlík, jednatel společnosti
jako zástavní věřitel (dále jen "zástavní věřitel“)

a

CDEF, a.s.
se sídlem: Praha 4, Na dolinách 342, PSČ 147 00
IČ: 223 44 566
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městskýjako zástavce (dále jen "zástavce“)m soudem v Praze, oddíl B, vložka 2222
jejímž jménem jedná: Ing. Petr Havlík, předseda představenstva

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 552 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník“) tuto

Zástavní smlouvu

Článek I.
Předmět smlouvy

 1. 1.1 Zástavce, jako výhradní vlastník, tímto za účelem zajištění zajištěných pohledávek (jak je tento pojem definován níže) zřizuje ve prospěch zástavního věřitele zástavní právo k následujícím nemovitostem:
  1. stavba č. p. 1200, ostatní stavební objekt, postavená na pozemku parc. č. 2111/10,

  2. pozemek parc. č. 1111/10, zastavěná plocha, o výměře 1000 m2,

  3. pozemek parc. č. 2112/10, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 3113 m2,

  4. pozemek parc. č. 2113/10, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 911 m2,

  5. pozemek parc. č. 2114/31, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 410 m2,

  to vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, pro okres a obec České Budějovice, kat. úz. České Budějovice 1 na LV č. 3000 (dále jen "nemovitosti“, případně "zástava“).

 2. 1.2 Zástavní věřitel toto zástavní právo k nemovitostem přijímá. Zástavní právo k nemovitostem zřízené touto smlouvou vzniká vkladem tohoto zástavního práva do katastru nemovitostí.

Článek II.
Zajištěné pohledávky

 1. 2.1 Zajištěnými pohledávkami se rozumí veškeré pohledávky zástavního věřitele, které vznikly nebo v období do 18. 5. 2013 vzniknou vůči zástavci na základě nebo v souvislosti se smlouvou o úvěru uzavřenou dne 18. 5. 2008 mezi zástavním věřitelem a zástavcem (dále jen "smlouva o úvěru“), a to až do úhrnné výše 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) (dále jen "zajištěné pohledávky“), ať již pohledávky existující, budoucí či podmíněné, a to včetně:
  1. pohledávek zástavního věřitele vzniklých z důvodu poskytnutí úvěru na základě uzavřené smlouvy o úvěru, a to včetně příslušenství;

  2. veškerých nákladů na realizaci zástavního práva, pohledávek na zaplacení případné náhrady škody vzniklé porušením povinností zástavce dle smlouvy o úvěru nebo této smlouvy;

  3. pohledávek vzniklých v důsledku výpovědi, odstoupení, nebo jiného ukončení smlouvy o úvěru nebo této smlouvy, jakož i pohledávek zástavního věřitele na vydání bezdůvodného obohacení, stane-li se nebo ukáže-li se být smlouva o úvěru nebo kterákoli jiná smlouva uzavřená mezi zástavním věřitelem a zástavcem na základě smlouvy o úvěru neplatnou.

Článek III.
Prohlášení a ujištění

 1. 3.1 Zástavce prohlašuje, že:
  1. je oprávněn uzavřít tuto smlouvu a plnit závazky v ní obsažené,

  2. je neomezeným a výlučným vlastníkem všech nemovitostí a že zástavní věřitel na základě této smlouvy získá zástavní právo k nemovitostem, které se stane zástavním právem k nemovitostem v prvním pořadí,

  3. nemovitosti nejsou zatíženy žádným jiným zástavním právem, věcným břemenem ani předkupním právem, žádná třetí osoba nemá k nemovitostem žádné jiné věcné právo, ani nejsou zatíženy ekologickými škodami, jinými významnými vadami ani se nelze domnívat, že by k založení nebo vzniku takového práva mohlo dojít,

  4. k žádné z nemovitostí není podán návrh na zápis zástavního práva ani jiného věcného práva do katastru nemovitostí či jiné příslušné evidence ve prospěch třetí osoby,

  5. podnikl veškeré nezbytné kroky k získání všech oprávnění vyžadovaných platnými právními předpisy k plnění transakce předpokládané touto smlouvou a smlouvou o úvěru,

  6. tato smlouva a závazky v ní obsažené zakládají pro zástavce platné a vymahatelné závazky podle právních předpisů České republiky.

 2. 3.2 Zástavní věřitel prohlašuje, že:
  1. je oprávněn uzavřít tuto smlouvu a plnit závazky v ní obsažené,

  2. tato smlouva a závazky v ní obsažené zakládají pro zástavního věřitele platné a vymahatelné závazky podle předpisů České republiky.

 3. 3.3 Smluvní strany jsou povinny udržovat v platnosti a účinnosti všechna prohlášení a ujištění uvedená v odstavci 3.1 a 3.2 výše po dobu platnosti této smlouvy a zdržet se všeho, čím by mohlo dojít ke změně těchto prohlášení a ujištění, s výjimkou případů předvídaných v této smlouvě.

Článek IV.
Další závazky

 1. 4.1 Zástavce:
  1. je povinen podat u příslušného katastrálního úřadu bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy řádně vyhotovený společný návrh zástavce a zástavního věřitele na vklad zástavního práva k nemovitostem ve prospěch zástavního věřitele, který zástavce a zástavní věřitel podepíší při podpisu této smlouvy.

  2. po dni podpisu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele jakkoli nezadluží, nezatíží, nepronajme, nevloží, nepřevede ani nebude usilovat o převod nemovitostí či jakékoli jejich části.

  3. zajistí, aby se stav (jak právní tak i faktický) nemovitostí či jejich části mezi dnem podpisu této smlouvy a vkladem zástavního práva k nemovitostem ve prospěch zástavního věřitele do katastru nemovitostí jakkoli nezhoršil a/nebo nezměnil.

 2. 4.2 Zástavce je povinen platit ohledně nemovitostí veškeré daně, odvody a poplatky řádně a včas, aby práva každého zástavního věřitele na základě této smlouvy nebyla ohrožena. Splnění těchto povinností je zástavce povinen zástavnímu věřiteli kdykoliv na požádání neprodleně prokázat.
 3. 4.3 Zástavce bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele ode dne podpisu této smlouvy neuzavře žádnou smlouvu, smír, dohodu či jiné ujednání a neučiní jakýkoli
Nahrávám...
Nahrávám...