dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor B: Smlouva o zřízení věcného břemene - práva čerpání vody, ve prospěch vlastníka sousedního pozemku

29.1.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Smlouva o zřízení věcného břemene – práva čerpání vody, ve prospěch vlastníka sousedního pozemku

Stáhnout vzor

Smlouva o zřízení věcného břemene práva čerpání vody

uzavřená podle ustanovení § 151n a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Pavel Hořejší
r.č. 721206/0698
trvale bytem Liberecká 17, Jablonec nad Nisou
jako vlastník zatížené nemovitosti na straně jedné

a

Jan Zikmund
r.č. 680419/2006
bytem K Horkám 26, Jablonec Nad Nisou

a

Petr Zikmund
r.č. 660712/0386
bytem K Horkám 26, Jablonec nad Nisou
jako vlastníci oprávněné nemovitosti na straně druhé

(Pavel Hořejší, Petr Zikmund a Jan Zikmund dále též společně jako "smluvní strany“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 151n a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku tuto

Smlouvu o zřízení věcného břemene práva čerpání vody

I.
Zatížená nemovitost

  1. 1.1 Pavel Hořejší je na základě dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví ze dne 12. 8. 2002 výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 166/1 o výměře 316 m2, trvalý travní porost, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, pro katastrální území Jablonec nad Nisou a pro obec Jablonec nad Nisou, na LV č. 267 (dále jen jako "zatížená nemovitost“).

II.
Oprávněná nemovitost

  1. 2.1 Petr Zikmund a Jan Zikmund jsou podílovými spoluvlastníky pozemku parc. č. 166/12 o výměře 189 m2, zastavěná plocha a nádvoří, který je zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, pro katastrální území Jablonec nad Nisou a pro obec Jablonec nad Nisou, na LV č. 386 (dále jen jako "oprávněná nemovitost“).

III.
Zřízení věcného břemene

  1. 3.1 Pavel Hořejší, jako vlastník zatížené nemovitosti, zřizuje ve prospěch vlastníků oprávněné nemovitosti věcné břemeno práva čerpání vody v rozsahu dle čl. IV této smlouvy.
  2. 3.2 Petr Zikmund a Jan Zikmund právo odpovídající věcnému břemeni přijímají.

IV.
Rozsah věcného břemene

  1. 4.1 Vlastníci oprávněné nemovitosti jsou oprávněni čerpat vodu z prameniště, které se nachází na zatížené nemovitosti.
  2. 4.2 Věcné břemeno práva čerpání vody spočívá v právu vlastníků oprávněné nemovitosti čerpat vodu z prameniště, nacházejícího se na zatížené nemovitosti, pomocí potrubí. Vlastník zatížené nemovitosti je povinen strpět vedení potrubí a čerpání vody z prameniště a je povinen zdržet se všech úkonů, kterými by vlastníkům oprávněné nemovitosti znemožňoval výkon věcného břemene práva čerpání vody stanoveného touto smlouvou nebo je v tomto výkonu omezoval.

V.
Hodnota věcného břemene

  1. 5.1 Věcné břemeno se zřizuje bezplatně a oceňuje se v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, na 10.000,- Kč.

VI.
Závěrečná ustanovení

  1. 6.1 K nabytí práv odpovídajících věcnému břemeni je potřebný vklad do katastru nemovitostí u
Nahrávám...
Nahrávám...