dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor B: Smlouva o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu

24.10.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Smlouva o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu

Stáhnout vzor

Vzor
Správce domu:

..........................................................

IČ: ...................................................

se sídlem: .........................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ........., oddíl ........, vložka č. ........

jehož jménem jedná: ........................

(dále jako „Správce domu“)

a

Společenství vlastníků jednotek:

..........................................................

IČ: ...................................................

se sídlem: .........................................

zapsané v obchodním rejstříku vedeném ........., oddíl ........, vložka č. ........

jehož jménem jedná: ........................

(dále jako „Společenství“)

(Správce domu a Společenství dále též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o zajišťování správy, provozu
a oprav společných částí domu

I.

Úvodní ustanovení

 1. V katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu ................ je na listu vlastnictví č. .............. pro obec ................a katastrální území .............. zapsán dům s byty a nebytovými prostory č.p. .............. v ulici .................., stojící na pozemku parc.č. ................. (dále jako „dům“), a dále pozemek parc.č. ............... (zastavěná plocha) o celkové výměře .............. m2 (dále jako „pozemek“).

 2. Společenství prohlašuje, že je právnickou osobou způsobilou vykonávat práva a zavazovat se ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu. Společné části domu jsou vymezeny v Prohlášení vlastníka domu ze dne ......., které tvoří nedílnou součást a Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jako „společné části domu“).

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zejména závazek Správce domu zajišťovat správu, provoz a opravy společných částí domu a zejména závazek Společenství umožnit Správci domu vykonávat činnosti spojené se správou domu podle této smlouvy a hradit Správci domu náklady vynaložené na správu, provoz a opravy společných částí domu a odměnu za výkon takové správy domu.

III.

Povinnosti Správce domu

 1. Správce domu je povinen zajišťovat údržbu a opravy veškerých součástí tvořících společné části domu, jakož i pravidelný úklid společných částí domu, a to za použití vlastních zaměstnanců či jiných osob. Běžný úklid společných částí domu od nečistot je Správce domu povinen zajistit nejméně jednou týdně. Správce domu je povinen též zajistit provádění pravidelných provozních revizí technických zařízení v domě v souladu s příslušnou právní úpravou a bezpečnostními a technickými normami.

 2. Správce domu je povinen zajistit, aby Společenství a vlastníkům bytových jednotek nacházejících se v domě byla k dispozici stálá telefonická linka, na které bude osoba pověřená Správcem domu přijímat oznámení o poruchách či závadách ve společných částech domu a bez zbytečného odkladu bude zajišťovat jejich odstranění. Telefonní číslo pro tyto účely sdělí Správce domu Společenství písemně nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

 3. Správce je povinen smluvně zajistit:

  • dodávku elektrické energie do všech částí domu,

  • dodávku vody do všech částí domu,

  • dodávku tepla do všech částí domu,

  • odvod odpadní vody ze všech částí domu,

  • odvoz odpadu,

  • provoz společné televizní antény.

 4. Správce domu je povinen zajistit též další služby spojené se správou domu, zejména ....................................

 5. Správce je povinen pravidelně hradit náklady na správu domu, zejména daň z nemovitostí či jiné poplatky spojené s domem a pozemkem v souladu s příslušnými právními předpisy, pojištění domu, úhradu dodávaných služeb a další.

 6. Správce domu je povinen vykonávat správu domu v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou. Od těchto podmínek se může odchýlit pouze tehdy, je-li to nezbytné z důvodu hrozícího nebezpečí z prodlení a je-li to v zájmu Společenství, vlastníků jednotek nacházejících se v domě a řádné správy domu. Jinak je správce domu povinen vyžádat si předchozí souhlas Společenství. Správce domu je povinen postupovat při správě domu tak, aby nedocházelo ke škodám na jednotkách nacházejících se v domě ani na společných částech domu. Správce domu neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vadného technického stavu domu, který správci domu nebyl a nemohl být znám.

IV.

Nahrávám...
Nahrávám...