dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor B: Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movitým věcem

28.10.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movitým věcem

Stáhnout vzor

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Pletací stroje s.r.o.
IČ: 121 21 212
se sídlem Bavorská 17/678, Praha 4, PSČ 14000
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4555
jednající jednatelem Františkem Koblihou
na straně jedné (dále jako "oprávněný“ nebo "věřitel“)

a

Koudel s.r.o.
IČ: 555 55 555
se sídlem Braniborská 897, Praha 8, PSČ 18200
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5568
jednající jednatelem Jaromírem Kolohnátem
na straně druhé (dále jako "převodce“ nebo "dlužník“)

uzavřely v souladu s § 553 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "občanský zákoník“) následující

smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva
k movitým věcem

I.
Zajišťovaná pohledávka

Oprávněný a převodce spolu dnešního dne uzavřeli kupní smlouvu, na jejímž základě prodal oprávněný převodci 10 kusů pletacích strojů zn. Siemens 1500 za kupní cenu 5 000 000 Kč (slovy: pětmilionů korun českých) (dále jako "Kupní smlouva“). Kupní cena je splatná v 50 měsíčních splátkách po 100 000 Kč, a to vždy k 10. dni každého kalendářního měsíce. První splátka bude uhrazena v měsíci květnu 2008. Pro případ prodlení převodce s úhradou splátky kupní ceny je sjednán úrok z prodlení ve výši 0,01 % denně z dlužné částky za každý den prodlení. Kupní smlouva tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. V případě prodlení dlužníka s úhradou kterékoliv splátky může věřitel v souladu s § 565 občanského zákoníku žádat o zaplacení celé pohledávky.

Za účelem zajištění úhrady kupní ceny a případného příslušenství (dále jako "Zajištěná pohledávka“) uzavírají oprávněný a převodce tuto smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movitým věcem, které jsou blíže popsány v Příloze č. 1 této smlouvy.

II.
Movité věci

Převodce tímto prohlašuje, že je vlastníkem movitých věcí, jejichž seznam je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen "movité věci“). V Příloze č. 1, této smlouvy je dále uvedena u jednotlivých movitých věcí jejich tržní cena, jež vyjadřuje tržní hodnotu movitých věcí ke dni podpisu této smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že se aktuální tržní cena jednotlivých movitých věcí za každý celý kalendářní rok, který uplynul ode dne uzavření této smlouvy, snižuje o 10 % (dále jako "aktuální tržní cena“) vůči původní hodnotě.

III.
Převod vlastnického práva k movitým věcem; předání movitých věcí

 1. Převodce tímto převádí v souladu s § 553 občanského zákoníku na oprávněného vlastnické právo k movitým věcem, které jsou uvedeny v Příloze č. 1, a to za účelem zajištění úhrady Zajištěné pohledávky blíže popsané v článku I. této smlouvy. Oprávněný vlastnické právo k movitým věcem přijímá a prohlašuje, že si je vědom toho, že k převodu vlastnického práva dochází za účelem zajištění úhrady Zajištěné pohledávky.

 2. Vlastnické právo k movitým věcem přechází na oprávněného jejich předáním, které se uskuteční ihned po podpisu této smlouvy. O předání a převzetí věcí smluvní strany sepíší předávací protokol.

 3. Převodce prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy:

  1. je oprávněn převáděné movité věci na oprávněného převést bez jakýchkoliv omezení,

  2. žádná třetí osoba nevznesla ve vztahu k převáděným movitým věcem jakýkoliv nárok, v jehož důsledku by mohlo dojít k omezení práva převodce movité věci převést oprávněnému, a

  3. nezamlčel oprávněnému žádné skutečnosti, jež by mohly ovlivnit jakýmkoliv způsobem jeho rozhodnutí do svého vlastnictví převzít převáděné movité věci.

 4. Převodce prohlašuje, že výše uvedená ujištění jsou platná, pravdivá a úplná, a dále prohlašuje, že se jimi cítí vázán.

IV.
Nakládání s movitými věcmi; práva a povinnosti s nimi spojené

 1. Převodce a oprávněný se dohodli na tom, že po dobu účinnosti převodu vlastnického práva je převodce oprávněn movité věci užívat, a to v postavení vypůjčitele v souladu s ustanovením § 659 a následujících občanského zákoníku.

 2. Převodce je povinen užívat movité věci pouze za účelem, ke kterému jsou určeny. V případě, že převodce nebude užívat movité věci řádně nebo za účelem, pro který mu byly poskytnuty k užívání, považuje se tato skutečnost za podstatné porušení dohody o výpůjčce věci. Oprávněnému jako půjčiteli pak vznikne právo požadovat vrácení věcí do své dispozice. Po celou dobu výpůjčky musí být movité věci umístěny ve výrobním areálu převodce umístěném na adrese Kuznějov č.p. 56, okres Příbram. Převodce není oprávněn movité věci dále pronajímat nebo dávat do dispozice třetí osobě.

 3. Po dobu, po kterou bude movité věci užívat převodce jako vypůjčitel, nese převodce veškeré náklady na jejich údržbu a opravy. Převodce není oprávněn žádat po oprávněném úhradu těchto nákladů.

 4. Převodce je povinen do 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy uzavřít na dobu účinnosti převodu vlastnického práva ve prospěch oprávněného smlouvu o pojištění v rozsahu minimální – odcizení, nebezpečí požáru, výbuch, úder blesku, náraz a zřícení letadla a jiné živelní pohromy. Převodce je namísto oprávněného povinen řádně hradit pojistné z této smlouvy. Dále je převodce povinen do 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy uzavřít smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu na movitých věcech a jejich součástech a příslušenství. Tato pojistka musí být převodcem uzavřena po celou dobu, kdy bude movité věci užívat převodce jako vypůjčitel, a převodce je povinen po celou dobu řádně hradit pojistné. Obě pojistné smlouvy je převodce povinen předložit nabyvateli do 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy společně s potvrzením o zaplacení pojistného na jeden kalendářní rok. Převodce je povinen obě pojištění udržovat v platnosti a řádně hradit pojistné za podmínek, jak byly uvedeny výše v tomto odstavci. V případě, že převodce tuto svou povinnost poruší, zavazuje se uhradit oprávněnému smluvní pokutu ve výši 300 000 Kč (slovy: třistatisíc korun českých).

 5. Převodce je povinen vinkulovat pojistné plnění z uzavřené pojistné smlouvy ze své odpovědnosti za škodu na movitých věcech ve prospěch oprávněného. Potvrzení o vinkulaci je povinen oprávněnému předat. V případě, že bude opravu krytou pojistkou hradit převodce, zavazuje se oprávněný předat převodci písemný souhlas pro pojišťovnu, aby bylo pojistné plnění vyplaceno převodci.

V. *

Alternativa 1: Fiduciární

Nahrávám...
Nahrávám...