dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor B: Smlouva o výpůjčce motorového vozidla

26.4.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Smlouva o výpůjčce motorového vozidla

Stáhnout vzor

Smluvní strany:

1. Pan: ................................................................................,
bytem ......................................................................
(dále jen "půjčitel“)

a

2. Pan: ................................................................................,
bytem ......................................................................
(dále jen "vypůjčitel“)

spolu uzavírají podle § 659 a násl. občanského zákoníku tuto

smlouvu o výpůjčce motorového vozidla

I.
Předmět smlouvy

Předmětem výpůjčky je motorové vozidlo značky ..., registrační značka: ......., rok výroby: .......... (dále jen "vozidlo“), které je ve vlastnictví půjčitele na základě kupní smlouvy ze dne .......... uzavřené s .......................

Smluvní strany si před podpisem této smlouvy vozidlo řádně prohlédly a konstatují, že jeho stav je plně způsobilý ke standardnímu užívání.

Půjčitel se zavazuje předat věc k dočasnému bezplatnému užívání vypůjčiteli, a to do ............... . Vozidlo bylo předáno při podpisu této smlouvy, což smluvní strany potvrzují podpisem této smlouvy.

II.
Povinnosti půjčitele

Půjčitel je povinen ponechat vypůjčiteli vozidlo po dobu sjednanou v předchozím článku a předat mu listiny nezbytné k jeho řádnému užívání.

III.Povinnosti vypůjčitele

Vypůjčitel prohlašuje, že jsou mu známa pravidla řádného užívání vozidla stanovená právními předpisy a že je bude dodržovat v plném rozsahu.

Nahrávám...
Nahrávám...