dnes je 25.2.2024

Input:

Vzor B: Smlouva o úschově finančních prostředků

30.7.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Smlouva o úschově finančních prostředků

Stáhnout vzor

Smluvní strany

............................................................................

nar.: ....................................................................

bytem: ................................................................

(jako " Schovatel na straně jedné)

a

............................................................................

nar.: ....................................................................

bytem: ................................................................

(jako " Složitel na straně druhé)

(Schovatel a Složitel dále též společně jako "Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 51 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jako "občanský zákoník“) tuto

Smlouvu o úschově finančních prostředků

I.

  1. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu této smlouvy Složitel Schovateli předal a Schovatel od Složitele převzal do úschovy finanční částku ve výši ......................... (slovy: .................................. korun českých), a to v hotovosti (dále jako "Finanční částka“).

  2. Schovatel se zavazuje Finanční částku pro Složitele řádně opatrovat po dobu účinnosti této smlouvy.

  3. Schovatel až do vyplacení Finanční částky složené podle této smlouvy nesmí s touto Finanční částkou žádným způsobem disponovat.

II.

  1. Schovatel se zavazuje Finanční částku pro Složitele opatrovat po dobu dvou měsíců ode dne převzetí Finanční částky (dále jako "Doba úschovy“). Na výzvu Složitele, kterou Složitel Schovateli doručí alespoň dva dny předem, je Schovatel povinen Složiteli Finanční částku vydat i před uplynutím sjednané Doby úschovy.

  2. Poslední den sjednané Doby úschovy se Schovatel zavazuje Složiteli Finanční částku předat a Složitel se zavazuje od Schovatele Finanční částku zpět převzít. Složiteli nenáleží z Finanční

Nahrávám...
Nahrávám...