dnes je 25.2.2024

Input:

Vzor B: Smlouva o úplatném převodu listinných akcií na majitele

28.4.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Smlouva o úplatném převodu listinných akcií na majitele

Stáhnout vzor

............................................

IČ: ......................................

se sídlem: ...........................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném .............., oddíl ......., vložka č. ...............

jejímž jménem jedná: ........................

(dále jako "prodávající“)

a

...........................................

IČ: ......................................

se sídlem: ...........................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném .............., oddíl ......., vložka č. ...............

jejímž jménem jedná: ........................

(dále jako "kupující“)

(prodávající a kupující dále též společně jako "smluvní strany“ nebo samostatně každý jako "smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jako "obchodní zákoník“) a § 13 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech (dále jako "zákon o cenných papírech“), tuto

Smlouvu o úplatném převodu cenných papírů

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zejména závazek prodávajícího prodat kupujícímu za podmínek sjednaných touto smlouvou cenné papíry (akcie) specifikované v článku II. odst. 1. této smlouvy a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy. Závazek převést cenné papíry je splněn jejich předáním kupujícímu.

II.
Cenné papíry (Akcie)

 1. Předmětem převodu jsou níže uvedené cenné papíry, a to akcie emitované společností ......................., IČ: ..................., se sídlem ................................., zapsané v obchodním rejstříku vedeném ............................., oddíl ............., vložka č. .............. (dále také jako "emitent“):

  Druh: kmenové

  Forma: listinné

  Podoba: na majitele

  Jmenovitá hodnota: .................... každé jedné akcie

  Počet: .................... ks

  Číselné označení: ....................

  (dále jako "Akcie“).

 2. Prodávající prohlašuje, že v době převodu Akcií:

  (a) Akcie představují podíl ................ % na základním kapitálu emitenta,

  (b) je výlučným vlastníkem Akcií, jmenovitá hodnota Akcií, jakož i základní kapitál emitenta, jsou ke dni podpisu této smlouvy zcela splaceny,

  (c) Akcie nejsou zatíženy žádným právem třetích osob (zejména zástavní, opční, přednostní, předkupní práva apod.), není u nich pozastaven výkon práva majitele s nimi nakládat a ani u nich nebylo převedeno žádné samostatně převoditelné právo, ani není jakýmkoli jiným způsobem omezen výkon akcionářských práv či možnost s Akciemi nakládat.

III.
Převod Akcií

Prodávající převedl Akcie na kupujícího při podpisu této smlouvy. Kupující potvrzuje svým podpisem na této smlouvě, že Akcie specifikované v ustanovení článku II. odst. 1. této smlouvy převzal od prodávajícího při podpisu této smlouvy.

IV.
Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši .............. Kč za jednu každou Akcii, tedy celkovou kupní cenu ve výši ................... za všechny Akcie (dále jako "kupní cena“).

 2. Kupující se zavazuje uhradit

Nahrávám...
Nahrávám...