dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor B: Smlouva o ubytování - vysokoškolské koleje (dle § 754 a násl. občanského zákoníku)

24.10.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Smlouva o ubytování – vysokoškolské koleje (dle § 754 a násl. občanského zákoníku)

Stáhnout vzor

Smluvní strany

.........................................................................

IČ: ...................................................................

se sídlem: ........................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ................ v oddíle ......, vložka č. ..........

jehož jménem jedná: .......................................

bankovní spojení: ............................................

(dále jako "Ubytovatel“ na straně jedné)

a

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako "Objednatel“ na straně druhé)


(Ubytovatel a Objednatel dále též společně jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 754 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jako "občanský zákoník“), tuto


Smlouvu o ubytování

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zejména závazek Ubytovatele poskytnout Objednateli na základě jeho žádosti přechodné ubytování na dobu ....................... v prostorách vysokoškolské koleje ..................... (dále jako "Kolej“) v pokoji č. ............... (dále jako "Pokoj“) v rozsahu jednoho lůžka, a to od .................. do ................., včetně služeb spojených s ubytováním, a zejména závazek Objednatele zaplatit mu za to sjednanou cenu.

II.

Cena a platební podmínky

  1. Za ubytování a služby s tím spojené (zejména za dodávku teplé a studené vody, elektrické energie a výměnu ložního prádla) je Objednatel povinen zaplatit Ubytovateli cenu ve výši ................ za každou noc ubytování.

  2. Cena za ubytování je splatná předem vždy do 5. dne v měsíci na příslušný kalendářní měsíc podle plánovaného počtu dnů ubytování v tomto měsíci.

  3. Cena za ubytování na měsíc, ve kterém tato smlouva nabude účinnosti, je splatná v den převzetí ubytování u správce Koleje, popř. bezhotovostním bankovním převodem na účet Ubytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. V takovém případě musí být platba na účet Ubytovatele připsána nejpozději v den převzetí ubytování.

  4. V případě, že Objednatel neuhradí Ubytovateli cenu za ubytování ve stanovené výši a termínu, sjednávají si smluvní strany pro takový případ smluvní pokutu ve výši ............... ,- Kč za každý kalendářní den prodlení až do úplného uhrazení dlužné částky.

  5. Smluvní strany provedou vyúčtování celkové uhrazené ceny za ubytování a skutečného využití ubytování Objednatelem ke dni ukončení účinnosti této smlouvy. V případě, že Objednateli vznikl přeplatek, je Ubytovatel povinen jej Objednateli vyplatit nejpozději do 5 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, a to buď v hotovosti u správce Koleje, kam se Objednatel za tímto účelem dostaví v úředních hodinách, nebo na účet Objednatele, který mu Objednatel za tímto účelem sdělí. Vznikne-li Objednateli nedoplatek za ubytování, je povinen jej Ubytovateli uhradit do 5 dnů od skončení účinnosti

Nahrávám...
Nahrávám...