dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor B: Smlouva o smlouvě budoucí nájemní

27.1.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Smlouva o smlouvě budoucí nájemní

Stáhnout vzor

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ NÁJEMNÍ
uzavřená podle § 289 a následujících
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

Společnost: Vinohradská realitní, a.s.
se sídlem Slezská 1658, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00
IČ 12568563
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B., vložka 165,
bankovní spojení 589637894/0300
jejímž jménem jedná Ing. Karel Smutný, předseda představenstva, a pan Jaroslav Dostál, místopředseda představenstva
(dále jen "budoucí pronajímatel“)
a
Společnost: FSS - finanční a správní servis, s.r.o.
se sídlem Pod Stromovkou 16, Praha 6, 166 00 (sídlo dle obchodního rejstříku)
IČ 54785875
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C., vložka 78921
bankovní spojení 345346347/0800
jejímž jménem jedná pan Pavel Koločuk, jednatel
(dále jen "budoucí nájemce“)

Vzhledem k tomu, že:

 • budoucí pronajímatel je vlastníkem budovy č. p. 1564 na adrese Kaprova č. o. 16, zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 123, vedeném pro obec Praha, katastrální území Staré Město (dále jen "Budova“); výpis z LV č. 123 je k této Smlouvě o smlouvě budoucí nájemní přiložen jako Příloha č. 1 a je její nedílnou součástí;

 • ve čtvrtém nadzemním podlaží Budovy jsou umístěny nebytové prostory sestávající ze 4 místností o výměrách 24 m2, 34 m2, 36 m2 a 42 m2, u kterých ke dni uzavření této smlouvy o smlouvě budoucí nájemní probíhá kolaudační řízení (dále jen "Nebytové prostory“);

 • budoucí nájemce má zájem, po kolaudaci Nebytových prostor jako administrativních prostor, získat Nebytové prostory do nájmu za účelem umístění sídla budoucího nájemce a vedení administrativní agendy spojené s předmětem podnikání "velkoobchod“ budoucího nájemce;

 • budoucí pronajímatel má zájem, po kolaudaci Nebytových prostor jako administrativních prostor, Nebytové prostory budoucímu nájemci do nájmu k výše uvedeným účelům poskytnout;

uzavřely výše uvedené smluvní strany při výkonu své podnikatelské činnosti dnešního dne
ve smyslu § 289 a následujících obchodního zákoníku tuto
Smlouvu o smlouvě budoucí nájemní
následujícího znění:

I.

Budoucí nájemce se zavazuje, že nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy bude splněna poslední z níže uvedených podmínek, s budoucím pronajímatelem uzavře, po doplnění chybějících údajů, nájemní smlouvu ve znění uvedeném v Příloze č. 2 této Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní, která tvoří její nedílnou součást. Vznik uvedeného závazku je podmíněn tím, že:

 1. nabyde právní moci kolaudační rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým bude povoleno užívání Nebytových prostor k administrativním účelům a

 2. budoucí pronajímatel budoucímu nájemci splnění podmínky ad (a) prokáže a budoucího nájemce k uzavření nájemní smlouvy ve znění dle Přílohy č. 2 této Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní vyzve, přičemž taková výzva nebude budoucímu nájemci doručena před splněním podmínky ad (a).

II.

 1. Obě smluvní strany se zavazují postupovat ve vzájemné součinnosti tak, aby byla podmínka uvedená v čl. I. pod bodem (a) výše splněna v co nejkratším termínu a nečinit žádné kroky, jimiž by byl pronájem Nebytových prostor k výše uvedenému účelu budoucím pronajímatelem budoucímu nájemci zmařen.

 2. V případě, že ke splnění podmínek uvedených v čl. I. pod body (a) a (b) výše nedojde nejpozději do 1 roku ode dne uzavření této Smlouvy o budoucí smlouvě nájemní, tato Smlouva o smlouvě budoucí nájemní a závazky smluvních stran z ní vyplývající marným uplynutím uvedené lhůty zanikají.

III.

 1. Tato Smlouva o budoucí smlouvě nájemní nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 2. Tato Smlouva o budoucí smlouvě nájemní může být doplňována či měněna pouze písemnou formou.

 3. Nedílnou součást této Smlouvy o budoucí smlouvě nájemní tvoří její následující přílohy:

Příloha č. 1 Výpis z LV č. 123, vedeném pro obec Praha, katastrální území Staré Město

Příloha č. 2 Znění budoucí nájemní smlouvy

V Praze dne 8. 9. 2005

...........................................
Vinohradská realitní, a.s.

...........................................
FSS – finanční a správní servis, s.r.o.


Příloha č. 2 Smlouvy o budoucí smlouvě nájemní ze dne 8. 9. 2005

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR
uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění a podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

Společnost: Vinohradská realitní, a.s.
se sídlem Slezská 1658, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00
IČ 12568563
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B., vložka 165,
bankovní spojení 589637894/0300
jejímž jménem jedná Ing. Karel Smutný, předseda představenstva, a pan Jaroslav Dostál, místopředseda představenstva
(dále jen "budoucí pronajímatel“)
a
Společnost: FSS - finanční a správní servis, s.r.o.
se sídlem Pod Stromovkou 16, Praha 6, 166 00 (sídlo dle obchodního rejstříku)
IČ 54785875
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C., vložka 78921
bankovní spojení 345346347/0800
jejímž jménem jedná pan Pavel Koločuk, jednatel
(dále jen "budoucí nájemce“)

Vzhledem k tomu, že:

 • pronajímatel je vlastníkem budovy č. p. 1564 na adrese Kaprova č. o. 16, zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 123, vedeném pro obec Praha, katastrální území Staré Město (dále jen "Budova“); výpis z LV č. 123 je k této Smlouvě o nájmu nebytových prostor přiložen jako Příloha č. 1 a je její nedílnou součástí;

 • ve čtvrtém nadzemním podlaží Budovy jsou umístěny nebytové prostory sestávající ze 4 místností o výměrách 24 m2, 34 m2, 36 m2 a 42 m2, které byly kolaudovány k administrativním účelům a které jsou blíže vymezeny v situačním plánu, který je k této Smlouvě o nájmu nebytových prostor přiložen jako Příloha č. 2 a je její nedílnou součástí (dále jen "Nebytové prostory“);

 • nájemce má zájem Nebytové prostory získat do nájmu za účelem umístění sídla nájemce a vedení administrativní agendy spojené s předmětem podnikání "velkoobchod“ budoucího nájemce;

 • pronajímatel má zájem Nebytové prostory k výše uvedeným účelům nájemci poskytnout;

uzavřely výše uvedené smluvní strany dnešního dne ve smyslu zákona č. 116/1990 Sb.
a zákona č. 513/1991 Sb. tuto
Smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen "Smlouva“)
následujícího znění:

I.
Předmět Smlouvy

 1. Pronajímatel touto Smlouvou za podmínek v ní uvedených pronajímá Nebytové prostory nájemci.

 2. Nájemce Nebytové prostory za podmínek vymezených touto Smlouvou do užívání od pronajímatele přijímá a zavazuje se platit

Nahrávám...
Nahrávám...