dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor B: Smlouva o smlouvě budoucí kupní (koupě zemědělské techniky)

3.11.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Smlouva o smlouvě budoucí kupní (koupě zemědělské techniky)

Stáhnout vzor

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Zemědělské družstvo Praha – západ

se sídlem Nad Višňovkou 354, Praha 5, 156 00

IČ 67895432

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle Dr., vložka 1568

bankovní spojení 6785765879/0300

jehož jménem jedná Ing. Petr Pavel, předseda

(na straně jedné jako budoucí prodávající)

a

Kryštof Patera

trvale bytem U skály 17, Trnice, okres Kladno, PSČ 234 67

bankovní spojení: 68276387/0600

(na straně druhé jako budoucí kupující)

Vzhledem k tomu, že

 • budoucí prodávající je vlastníkem tažného pluhu zn. ŽDB O1-66, výr. číslo 1232 (dále jen "Stroj“)

 • budoucí prodávající v současné době provádí reorganizaci svého provozu, při které může být vyřazen z používání i Stroj, a v takovém případě bude Stroj nabídnut ke koupi třetím osobám

 • budoucí kupující má zájem v případě, že budoucí prodávající bude mít v úmyslu Stroj prodat, Stroj od budoucího prodávajícího koupit,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 50a a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o smlouvě budoucí kupní (dále jen "Smlouva“) následujícího znění:

I.

 1. Budoucí kupující se zavazuje v případě, že nejpozději ve lhůtě tří měsíců od uzavření této Smlouvy obdrží od budoucího prodávajícího písemnou výzvu k uzavření kupní smlouvy, uzavřít s budoucím prodávajícím nejpozději do 15 dnů od obdržení zmíněné výzvy kupní smlouvu, jejímž předmětem bude převod vlastnického práva ke Stroji na budoucího kupujícího. Znění stranami takto uzavřené kupní smlouvy bude odpovídat znění, které je přiloženo k této Smlouvě jako její příloha č. 1 a tvoří její nedílnou součást.

 2. Právo vyzvat k uzavření kupní smlouvy je výlučným oprávněním budoucího prodávajícího. Budoucí kupující není oprávněn dle této Smlouvy vyzvat budoucího prodávajícího.

II.

V případě, že budoucí prodávající nedoručí budoucímu kupujícímu výzvu k uzavření kupní smlouvy uvedené v čl. I. této Smlouvy ve lhůtě ve zmíněném článku specifikované, tato Smlouva a práva a povinnosti smluvních stran z ní vyplývající marným uplynutím zmíněné lhůty zanikají.

III.

 1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 2. Tato Smlouva se řídí českými právními předpisy, zejména ustanovením § 50a a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Tato Smlouva může být doplňována či měněna pouze písemnou formou.

 4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

 5. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří její následující příloha:

  Příloha č. 1 Znění budoucí kupní smlouvy

V ............................ dne .........................

V ........................... dne .........................

Nahrávám...
Nahrávám...