dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor B: Smlouva o přepravě nákladu (podle § 765 a násl. občanského zákoníku)

28.4.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Smlouva o přepravě nákladu (podle § 765 a násl. občanského zákoníku)

Stáhnout vzor

Balík, s.r.o.
se sídlem Karmínská 17, Liberec 13, PSČ 460 13
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4545
jednající jednatelem společnosti Valeriem Úholou

jako dopravce na straně jedné (dále jen "dopravce“)

a

Josef Koniklec
r.č. 651205/5555
bytem Liberec, tř. gen. Svobody 53/7, PSČ 460 13

jako odesílatel na straně druhé (dále jen "odesílatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 765 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako " občanský zákoník“), tuto

Smlouvu o přepravě nákladu:

Článek I.
Předmět smlouvy

 1. Dopravce se zavazuje pro odesílatele dopravit z místa označeného touto smlouvou jako místo naložení nákladu do místa určení svým dodávkovým automobilem značky Ford 123, SPZ 555A555, sektorovu kuchyňskou linku Hanka sestávající se z 10 skříněk a jedné kuchyňské pracovní desky (dále jen "náklad“ nebo "zásilka“).

 2. Přeprava se uskuteční za následujících podmínek:

  1. Místo naložení nákladu: Liberec, Konopištská 17, PSČ 460 13.

  2. Čas naložení nákladu: dne 5. 5. 2009 v cca 15.00 hod..,

  3. Místo určení: Vranov nad Dyjí, Masarykovo nám. 5.

  4. Čas doručení: dne 5. 5. 2009 v 21.00 hod.

  5. Příjemce nákladu: Jana Nová, Vranov nad Dyjí, Masarykovo nám. 5.

 3. Zásilka může být v místě určení předána pouze výše uvedenému příjemci nákladu. Příjemce je povinen převzetí nákladu dopravci písemně potvrdit.

Článek II.
Přepravné

 1. Odesílatel je povinen za přepravu nákladu z místa naložení do místa určení uhradit dopravci přepravné ve výši 6 000 Kč (slovy šesttisíc korun českých). Úplata je splatná v hotovosti při převzetí nákladu k přepravě.

 2. V případě, že odesílatel přepravné dopravci neuhradí, není dopravce povinen přepravu uskutečnit a je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dopravce má v takovém případě právo na úhradu nákladů, které mu v souvislosti s uzavřením této smlouvy a s přípravou přepravy vznikly.

 3. V případě, že u odesílatele odpadne potřeba uskutečnění sjednané přepravy, je oprávněn od této smlouvy odstoupit s tím, že je povinen dopravci uhradit náklady, které mu v souvislosti s uzavřením této smlouvy a s přípravou přepravy vznikly.

Článek III.
Nakládka a vykládka

Zásilku v místě odeslání naloží a v místě určení vyloží dopravce. V místě odeslání

Nahrávám...
Nahrávám...