dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor B Smlouva o postoupení pohledávky s ručením za její dobytnost (podle § 524 a násl. občanského zákoníku)

10.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B Smlouva o postoupení pohledávky s ručením za její dobytnost (podle § 524 a násl. občanského zákoníku)

Stáhnout vzor

Účastníci:

DALMA s.r.o.

Zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 737

Se sídlem Novákova 474/25, Praha 10, PSČ 110 01

IČ: 600 36 551

Jménem společnosti jedná: Ing. Jaroslav Pajer, jednatel

  • dále jen jako "postupitel“

a

SAMANTA s.r.o.

Zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 578

Se sídlem Strakonická 587/23, Praha 5, PSČ 150 00

IČ: 254 63 547

Jménem společnosti jedná: Ing. Daniel Konečný, jednatel

  • dále jen jako "postupník“

uzavřeli podle ust. § 524 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObčZ“), dnešního dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o postoupení pohledávky

I.

Úvodní prohlášení

  1. Postupitel uzavřel s dlužníkem, kterým je obchodní společnost WITTO s.r.o., se sídlem Čápova 147, Říčany, IČ: 523 69 874, smlouvu o dílo ze dne 1. června 2008, na základě které dlužník jako objednatel od postupitele jako zhotovitele objednal dílo – elektroinstalaci 40 rodinných domů v projektu Zelená hora, za sjednanou cenu ve výši 2 550 000 Kč. Postupitel dílo řádně provedl a následně vystavil dne 14. října 2008 fakturu č. 54784, znějící na částku 850 000 Kč, dne 15. listopadu 2008 fakturu č. 54798, znějící na částku 1 500 000 Kč a dne 14. prosince 2008 fakturu č. 54800, znějící na částku 200 000 Kč. Dlužník uhradil pouze první vystavenou fakturu, tj. částku 850 000 Kč, další dvě faktury ani přes výzvy postupitele neuhradil.

  2. Postupitel má tak na základě výše uvedeného za dlužníkem peněžitou pohledávku ve výši 1 700 000 Kč (slovy: jedenmiliónsedmsettisíc korun českých) s příslušenstvím.

II.

Postoupení pohledávky

  1. Postupitel postupuje postupníkovi dnem podpisu této smlouvy svou pohledávku specifikovanou v článku I. odst. 1.2. této smlouvy včetně příslušenství a práv s ní spojených.

  2. Postupník pohledávku včetně příslušenství a práv s ní spojených přebírá.

III.

Výše a splatnost úplaty

  1. Postoupení pohledávky mezi postupitelem a postupníkem se sjednává za úplatu, která činí celkem 80 % výše pohledávky specifikované v článku I. odst. 1.2. této smlouvy, tj. 1 360 000 Kč (slovy: jedenmilióntřistašedesáttisíc korun českých). Smluvní strany se dohodly, že úhrada úplaty proběhne následujícím způsobem.

  2. Postupník uhradí postupiteli úplatu specifikovanou v předchozím odstavci nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy bezhotovostním převodem na účet postupitele, č.ú. 874511202/2700, účet veden u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

IV.

Další ujednání

  1. Postupník

Nahrávám...
Nahrávám...