dnes je 21.2.2024

Input:

Vzor B: Smlouva o poskytnutí úvěru

28.4.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Smlouva o poskytnutí úvěru

Stáhnout vzor

Smlouva o poskytnutí úvěru
(uzavřená podle § 497 a násl. ObchZ)

I.
Smluvní strany

 1. Věřitel: ..................................................................................................................................
  (přesné označení banky, jejího sídla, identifikačního čísla, popřípadě daňového identifikačního čísla)

  Jednající: ......
  (přesné uvedení osoby jednající jménem banky s uvedením funkce)
  (dále jen věřitel)

 2. Dlužník: ................................................................................................................................
  (jméno, příjmení, bydliště, popřípadě další identifikační znaky, například rodné číslo či identifikační číslo, pokud je dlužník podnikatelem)
  (dále jen dlužník)

II.
Předmět smlouvy

 1. Věřitel se za podmínek dohodnutých v této smlouvě zavazuje poskytnout dlužníkovi k účelu dohodnutému v článku II. této smlouvy úvěr ve výši Kč ...... (slovy: ..........................).

 2. Dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky věřiteli vrátit a zaplatit mu úroky a veškeré úhrady a náklady s plněním této smlouvy související.

III.
Účel úvěru

Dlužník se zavazuje poskytnutý úvěr použít výhradně k tomuto účelu ............ (je třeba popsat účel úvěru, například pro řešení bytové potřeby či jiné investiční činnosti dlužníka).

IV.
Úroková sazba

 1. Smluvní strany si sjednaly ke dni uzavření smlouvy úrokovou sazbu na úvěr ve výši ...... % ročně.

 2. Úrok z prodlení ve výši .......... % ročně.

 3. Dlužník dává podpisem této smlouvy souhlas, že věřitel je oprávněn sjednanou úrokovou sazbu změnit, a to v závislosti na situaci na peněžním trhu. Při změně úrokové sazby věřitelem zveřejněné v jeho poradenských místech se dlužník zavazuje platit úrok v nové výši ode dne účinnosti této změny.

 4. Smluvní strany se dohodly ke dni uzavření této smlouvy na úrokové sazbě pro úvěr ...... % ročně.

 5. Na úroku z prodlení, který je o ........ % vyšší, než je úroková sazba uvedená v předchozím odstavci.

V.
Splácení úvěru a úroku

 1. Dlužník se zavazuje splácet úvěr v pravidelných měsíčních splátkách ve výši ............. Kč (slovy: .................) na účet věřitele, č. účtu ........ u ....... banky, variabilní symbol: ............

 2. Úroky se počítají z výše zůstatku úvěru a účtují se na konci měsíce došlými splátkami úroku.

 3. Splátky úvěru jsou splatné vždy do ............ dne každého kalendářního měsíce následujícího po prvním čerpání úvěru a platí za splněné, jestliže jsou připsány do tohoto termínu na účet věřitele.

 4. Smluvní strany se dohodly, že věřitel má právo požadovat jednorázové splacení nesplacené části úvěru v případech stanovených touto smlouvou.

VI.
Zajištění úvěru

 1. Smluvní strany se dohodly na zajištění peněžité pohledávky úvěru s příslušenstvím, úhrad podle Sazebníku úhrad za poskytování služeb ............. ze dne a nákladů, které má věřitel vůči dlužníkovi z této smlouvy.

 2. Zřizuje se zástavní právo k pohledávce uzavřené zástavní smlouvou mezi věřitelem a dlužníkem dne .................

 3. Pohledávka věřitele se zajišťuje ručitelským závazkem, který

Nahrávám...
Nahrávám...