dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor B: Smlouva o obstarání prodeje věci

4.2.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Smlouva o obstarání prodeje věci

Mgr. Jana Rejtarová

Stáhnout vzor

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany:

Jméno: Jan Jurkovič
Narozen: 6. srpna 1954
Bytem: Plzeň, Staropramená 215, PSČ 301 00


  • dále jen "objednatel“ na straně jedné


a


Obchodní firma: Pavel Dohnal – bazar, s.r.o.
se sídlem: Praha 10-Vršovice, Vršovická 55, PSČ 101 00
IČ: 264 87 156

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13562

jednající Pavlem Dohnalem, jednatelem


  • dále jen "obstaratel“ na straně druhé


ve smyslu ustanovení § 733 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tutoSmlouvu o obstarání prodeje věci

I.

  1. Objednatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem šicího stroje SINGER, sériové číslo...... rok výroby 1924, jehož fotografie tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen jako "šicí stroj“) a jenž objednatel vzhledem k jeho zachovalému stavu a roku výroby považuje za sběratelský kousek. Objednatel disponuje návodem k použití. Objednatel prohlašuje, že šicí stroj nepochází z trestné činnosti ani nebyl pořízen z výsledků trestné činnosti.

  2. Obstaratel je provozovatelem bazaru na adrese Plzeň, Formanova 17, PSČ 301 01.

II.

  1. Obstaratel se zavazuje obstarat prodej šicího stroje specifikovaného v článku I. odst. 1 této smlouvy za cenu určenou objednatelem ve výši 10 000 Kč.

  2. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou tří měsíců, přičemž objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět a obstaratel je oprávněn od této smlouvy kdykoliv odstoupit.

  3. Smluvní strany sjednávají, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem má obstaratel nárok na úhradu odstupného ve výši 1 000 Kč, které je splatné v hotovosti při převzetí šicího stroje objednatelem.

III.

  1. Za obstarání prodeje šicího stroje náleží obstarateli odměna ve výši 10 % ze sjednané ceny specifikované v článku II. odst. 2 této smlouvy, tj. částka ve výši 1 000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých).

  2. Smluvní strany sjednávají, že obstaratel je povinen předat cenu inkasovanou za prodej šicího stroje objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy s

Nahrávám...
Nahrávám...