dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor B: Smlouva o nevýhradním obchodním zastoupení

19.7.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Smlouva o nevýhradním obchodním zastoupení

Stáhnout vzor

Smlouva o nevýhradním obchodním zastoupení

I.
Smluvní strany

1. Zastoupený:
.............................................................................................
(obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci v obchodním rejstříku či jiném registru)
Jednající ..............................................................................
(jméno, příjmení a funkce)
(dále jen zastoupený)

2. Obchodní zástupce:
.............................................................................................
(obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci v obchodním rejstříku či jiném registru)
Jednající ..............................................................................
(jméno, příjmení a funkce)
(dále jen obchodní zástupce)

II.
Předmět smlouvy

 1. Touto smlouvou se obchodní zástupce zavazuje jako nezávislý podnikatel pro zastoupeného po dobu dohodnutou v této smlouvě vyvíjet činnost směřující k uzavírání smluv uvedených dále v této smlouvě.

 2. Předmětem smluv jsou obchody uvedené v příloze č. 1 tvořící součást této smlouvy.

 3. Obchodní zástupce není oprávněn podle této smlouvy sjednávat a uzavírat obchody jménem zastoupeného a na jeho účet, pokud mu k tomu zastoupený neudělí zvláštní písemnou plnou moc.

 4. Zastoupený se zavazuje za podnikatelskou činnost obchodního zástupce zaplatit mu provizi dohodnutou v článku III. této smlouvy a hotové výdaje uvedené v témže článku smlouvy.

 5. Smluvní strany dohodly, že obchodní zástupce bude vyvíjet svoji činnost na území České republiky.

 6. Obchodní zástupce se zavazuje na základě této smlouvy vyhledávat zájemce o uzavření obchodů, jejichž předmět je uveden v příloze této smlouvy.

III.
Provize a náklady

 1. Obchodní zástupce má nárok na provizi ve výši...... % ze součtu jednotlivých obchodů.

 2. Vedle nároku na provizi má obchodní zástupce ještě nárok na úhradu nákladů spojených se svojí činností podle této smlouvy, a to ve výši skutečně vynaložených nákladů, které musí obchodní zástupce zastoupenému věrohodně doložit.

 3. Právo na provizi vzniká obchodnímu zástupci vždy za období jednoho měsíce, a to ze souhrnu všech obchodů, jejichž zprostředkování obchodní zástupce zajistil v tomto měsíci. Provize je splatná do 15 dnů od uplynutí jednotlivého měsíčního fakturačního období na základě faktury vystavené obchodním zástupcem.

 4. Faktura má náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle § 13a ObchZ. Vedle toho musí obsahovat označení této smlouvy, datum splatnosti a veškeré údaje o smluvních stranách.

 5. Pokud faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, je zastoupený oprávněn ji vrátit do data splatnosti obchodnímu zástupci. V takovém případě je obchodní zástupce povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. Pod dobu uplynutí nové lhůty splatnosti není zastoupený v prodlení s placením faktury.

 6. Do faktury zahrne obchodní zástupce i nutné odůvodněné náklady doložené věrohodnými doklady prokazujícími

Nahrávám...
Nahrávám...