dnes je 24.4.2024

Input:

Vzor B: Smlouva o finančním vypořádání ke smlouvě o převodu členských práv a povinností

30.7.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Smlouva o finančním vypořádání ke smlouvě o převodu členských práv a povinností

Stáhnout vzor

Smluvní strany

................................................................. ..........

nar.: ................................................................. ..

bytem: ...............................................................

(dále jako "Převodce“ na straně jedné)

a

................................................................. ..........

nar.: ................................................................. ..

bytem: ...............................................................

(dále jako "Nabyvatel“ na straně druhé)

uzavírají v souvislosti s převodem členských práv a povinností v Bytovém družstvu a ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, tuto

Smlouvu

o finančním vypořádání

I.

  1. Převodce a Nabyvatel prohlašují, že dnešního dne uzavřeli smlouvu o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím převodce v Bytovém družstvu................., se sídlem ......................., IČ: ...................... zapsaném v obchodním rejstříku u ....................... v oddílu ..................., vložka č. .................... (dále jako "Bytové družstvo“) a s tím spojeného práva nájmu k družstevnímu bytu č. ................, I. kategorie o velikosti ..................... s příslušenstvím v ................ nadzemním podlaží bytového domu č.p. ..................... stojícího na parcele č. ................., vše v katastrálním území ................................., na adrese .................., zapsané na listu vlastnictví č. ............... pro katastrální území ............. (byt dále jako "byt“ a bytový dům dále jako "Bytový dům“) a sklepní kóje v suterénu Bytového domu (dále jako "Smlouva o převodu členských práv a povinností“).

  2. Termíny a výrazy použité v této smlouvě mají stejný význam jako ve Smlouvě o převodu členských práv a povinností, pokud není výslovně v této smlouvě uvedeno jinak.

II.

  1. Převodce a Nabyvatel se dohodli, že finanční vypořádání za převod členských práv a povinností podle Smlouvy o převodu členských práv a povinností činí částku ........................,- Kč (slovy: ................. korun českých) (dále jako "Úplata“).

  2. Nabyvatel se tímto zavazuje uhradit Převodci Úplatu do .............. ode dne podpisu této smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet Převodce č. ...................., vedený u ......................

  3. V případě, že Nabyvatel nesplní svůj závazek uhradit

Nahrávám...
Nahrávám...