dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor B: Smlouva o dílo

27.1.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Smlouva o dílo

Stáhnout vzor

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 631 a následujících
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

pan Pavel Smutný
nar. 16. 8. 1975
trvale bytem Západní 15, 140 00 Praha 4 – Spořilov
(dále jen "objednatel“)

a

pan Jaroslav Vršecký
nar. 17. 2. 1958
trvale bytem Zadní 16, 160 00 Praha 6 – Řepy
(dále jen "zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně i jak "smluvní strany“ a jednotlivě jako "smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku
ve smyslu § 631 a následujících občanského zákoníku tuto
Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva“)
následujícího znění:

I.
Předmět Smlouvy

 1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje, že pro objednatele provede za podmínek vymezených touto Smlouvou dílo spočívající ve zhotovení pěti kusů zahradního nábytku, sestávajícího ze čtyř zahradních židlí a jednoho zahradního stolu (dále jen "Dílo“).

 2. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje, že zhotoviteli poskytne při zhotovení Díla v této Smlouvě vymezenou součinnost, řádně zhotovené Dílo od zhotovitele převezme a za Dílo zhotoviteli zaplatí sjednanou cenu.

II.
Dílo

 1. Zhotovitel je na základě této Smlouvy povinen zhotovit pro objednatele Dílo dle následující specifikace:

  1. čtyři (4) kusy židlí:

   • židle budou zhotoveny dle návrhu předloženého objednatelem, který byl zhotoviteli předán při uzavření této Smlouvy a který tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást této Smlouvy;

   • židle budou zhotoveny z oceli o specifikaci uvedené v Příloze č. 1, a to z plných ocelových prutů o průměrech 16 mm (v případě kostry židlí označené v Příloze č. 1 červenou barvou) a 8 mm (v případě ostatních částí konstrukce označených v Příloze č. 1 žlutou barvou);

   • kontaktní místa ocelových prutů označená v Příloze č. 1 budou spojena svařováním;

   • sedáky a opěradla židlí budou zhotoveny z bukového dřeva;

   • veškeré ocelové části židlí budou povrchově upraveny následovně: po začištění všech spojů a zakončení bude proveden antikorozní nátěr, na který bude následně nanesena béžová barva dle specifikace uvedené v příloze č. 1;

   • sedáky a opěradla budou natřena bezbarvým venkovním lakem;

  2. jeden (1) kus stolu:

   • stůl bude zhotoven dle návrhu obsaženého v Příloze č. 1;

   • stůl bude zhotoven z oceli o specifikaci uvedené v Příloze č. 1, a to z plných ocelových prutů o průměru 16 mm;

   • kontaktní místa ocelových prutů označená v Příloze č. 1 budou spojena svařováním;

   • vrchní deska stolu bude zhotovena z bukového dřeva;

   • na ocelových částech stolu bude po začištění všech spojů a zakončení proveden antikorozní nátěr, na který bude následně nanesena béžová barva dle specifikace uvedené v příloze č. 1, vrchní deska stolu bude natřena bezbarvým venkovním lakem.

 2. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že je Dílo určeno k celoročnímu vystavení povětrnostním vlivům a že u desky stolu není vyloučen její kontakt s potravinami a zavazuje se provést Dílo v jakosti tak, aby uvedenému účelu odpovídalo.

Nahrávám...
Nahrávám...