dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor B: Smlouva komisionářská (vymáhání pohledávek) (uzavřená podle § 577 a násl. obchodního zákoníku)

2.2.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Smlouva komisionářská (vymáhání pohledávek) (uzavřená podle § 577 a násl. obchodního zákoníku)

Stáhnout vzor

...................................................................................................................................................

IČ: .......................................................................................................................................

se sídlem: ..........................................................................................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .................., v oddíle ..............., vložka č. ...............

jejímž jménem jedná: .........................................................................................................

(dále jako "komitent“ na straně jedné)

a

...................................................................................................................................................

IČ: .......................................................................................................................................

se sídlem: ..........................................................................................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .................., v oddíle ..............., vložka č. ...............

jejímž jménem jedná: .........................................................................................................

(dále jako "komisionář“ na straně druhé)

(komitent a komisionář dále též společně jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 577 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "obchodní zákoník“), tuto

Komisionářskou smlouvu

I.
Předmět smlouvy

 1. Komitent prohlašuje, že má zájem o nabytí pohledávek specifikovaných v příloze č. 1 k této smlouvě, která je její nedílnou součástí (dále jako "Pohledávky“ a každá jednotlivě jako "Pohledávka“).

 2. Komisionář se zavazuje zařídit vlastním jménem a na účet komitenta provedení právních a jiných úkonů, které povedou k nabytí Pohledávek. Komisionář se dále zavazuje nabyté Pohledávky spravovat a vymáhat, a to ve prospěch a na účet komitenta.

 3. Smluvní strany se dohodly, že úplata sjednaná za postoupení Pohledávky musí být vždy předem písemně odsouhlasena komitentem.

 4. Komitent se zavazuje zaplatit komisionáři za jeho činnost úplatu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

II.
Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Komisionář se zavazuje písemně informovat komitenta o stavu Pohledávek, a to před uzavřením smlouvy o postoupení Pohledávek, na základě které Pohledávky jménem a na účet komitenta nabude, a následně bez zbytečného odkladu poté, co dojde ke změně stavu Pohledávek.

 2. Jakákoliv dispozice s Pohledávkami podléhá předchozímu písemnému souhlasu komitenta.

 3. Komisionář je povinen při plnění povinností podle této smlouvy jednat s odbornou péčí, postupovat v souladu s pokyny komitenta a v souladu se zájmy komitenta. Komisionář je dále povinen oznámit bez zbytečného odkladu komitentovi všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí pro komitenta podle této smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů komitenta.

 4. Komisionář není oprávněn se odchýlit bez předchozího písemného souhlasu komitenta od jeho pokynů.

 5. Komitent se zavazuje poskytnout komisionáři finanční prostředky na úhradu úplaty za postoupení Pohledávek, a to na základě písemné výzvy komisionáře do 5 pracovních dnů od obdržení takové výzvy. V případě, že komitent finanční prostředky ve sjednané lhůtě neposkytne, ale vyjádří souhlas s uzavřením příslušné smlouvy o postoupení pohledávky, souhlasí komitent s tím, že je komisionář oprávněn zajistit finanční prostředky nezbytné k úhradě úplaty za postoupení Pohledávek z vlastních, případně cizích zdrojů. V takovém případě je komitent povinen uhradit bez zbytečného odkladu komisionáři jak odpovídající finanční prostředky nezbytné k úhradě úplaty za postoupení Pohledávek, tak i veškeré náklady, které s opatřením finančních prostředků z vlastních či cizích zdrojů komisionáři vznikly, a to včetně úroků.

 6. Komisionář je povinen komitenta písemně informovat o uzavření smlouvy o postoupení Pohledávky či Pohledávek, a to nejpozději do tří dnů od jejího uzavření, včetně zaslání kopie takto uzavřené smlouvy.

 7. Komitent je povinen vystavit komisionáři na jeho žádost písemnou plnou moc potřebnou k zařízení záležitostí podle této smlouvy.

III.
Správa a inkaso Pohledávek

 1. Komisionář je povinen Pohledávky spravovat a vymáhat tak, aby došlo k jejich efektivnímu a

Nahrávám...
Nahrávám...