dnes je 24.4.2024

Input:

Vzor B: Prohlášení o převzetí závazku ke zvýšení vkladu (nepeněžitý vklad)

4.2.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Prohlášení o převzetí závazku ke zvýšení vkladu (nepeněžitý vklad)

Mgr. Markéta Káninská

Stáhnout vzor

Prohlášení o převzetí závazku
ke zvýšení vkladu

Obchodní společnost ABC s.r.o.,

IČ: 234 56 789,

se sídlem: Rouskova 587/14, 130 00 Praha 3,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 16897, jejímž jménem jedná Petr Pečený, jednatel


tímto ve smyslu ust. § 60 odst. 1 a 2 ve spojení s ust. § 143 odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a v souladu s rozhodnutím valné hromady Společnosti učiněným dne 1. prosince 2010 ve formě notářského zápisu NZ 723/2010, N 783/2010 a dále v souladu s ustanovením § 143 odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,


p r o h l a š u j e,

že coby společník společnosti XYZ s.r.o. přebírá závazek k novému nepeněžitému vkladu do základního kapitálu společnosti XYZ s.r.o., IČ: 123 45 678, se sídlem 251 01 Říčany, Smiřických41, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 67961 (dále jen "Společnost“), jehož předmětem jsou následující nemovitosti včetně všech jejich součástí a příslušenství, jejichž je výlučným vlastníkem:

  • budova bez čp./če, způsob využití technické vybavení, nacházející se na pozemku parc. č. 256 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m2,

  • pozemek parc. č. 256 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m2,

  • pozemek parc. č. 257/3 – ostatní plocha, o výměře 1547 m2,

to vše zapsané

Nahrávám...
Nahrávám...