dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor B: Podmínka rozvazovací

2.5.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Podmínka rozvazovací

Mgr. Jindřich Šimberský

Stáhnout vzor

Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva
k movité věci


Obchodní firma: Půjčky, s.r.o.
Sídlo: Radimova 36, 169 00 Praha 6
IČ: 345 65 120

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3421, jednající Mgr. Janem Milým, jednatelem


dále jen jako "Nabyvatel“ na straně jedné


a


Jméno: Jan Holý

Bydliště: Pařížská 4, 110 00 Praha 1

Narozen: 3. listopadu 1976


dále jen jako "Převodce“ na straně druhé


Čl. 1
Úvodní prohlášení

  1. Nabyvatel uzavřel s převodcem dne 5. února 2011 smlouvu o půjčce, dle které půjčil převodci částku 300 000 Kč, kterou se převodce zavázal nabyvateli vrátit nejpozději do 5. prosince 2011. Smlouva o půjčce tvoří přílohu této smlouvy.

  2. Převodce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem traktoru zn. Zetor – 1567OK, VIN 458 905 875 376 (dále jen jako "traktor“). Převodce prohlašuje, že traktor není zatížen právy třetích osob a že není smluvně ani zákonem omezen v dispozici s ním.

Čl. 2
Předmět smlouvy

  1. Účastníci se dohodli na převodu vlastnického práva k výše specifikované movité věci na nabyvatele, a to za účelem zajištění pohledávky ze smlouvy o půjčce specifikované v článku1 této smlouvy.

  2. Vlastnické právo přechází na nabyvatele podpisem této smlouvy.

  3. Účastníci se dohodli, že věc zůstane i nadále v užívání převodce, nabyvatel je oprávněn kdykoliv písemně vyzvat převodce k vydání traktoru. Převodce je povinen na výzvu nabyvatele traktor předat nejpozději do tří pracovních

Nahrávám...
Nahrávám...