dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor B - Mandátní smlouva o obstarání koupě cenných papírů

28.7.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B - Mandátní smlouva o obstarání koupě cenných papírů

Stáhnout vzor

MANDÁTNÍ SMLOUVA O OBSTARÁNÍ KOUPĚ CENNÝCH PAPÍRŮ

ve smyslu ustanovení § 33 a násl. zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů

 1. Securities Master, a.s., se sídlem Praha 2, Vinohradská 38, PSČ: 120 00, IČ: 55889096, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 99086, jejímž jménem jedná Ing. Jaromír Sedláček, předseda představenstva, a Ing. Dagmar Vyroubalová, členka představenstva
  (dále jen "Mandatář“)

  a

 2. Karel Lavička, bytem Praha 6, Jugoslávských partyzánů 3456, PSČ: 160 00, narozen: 12. 11. 1969
  (dále jen "Mandant“)

  (Mandatář a Mandant dále společně též jako "Smluvní strany“ a každý z nich jednotlivě jako "Smluvní strana“)

Vzhledem k tomu, že:

 1. (A) Mandatář disponuje veškerými platnými a účinnými povoleními nutnými k provádění činností spočívajících mimo jiné v obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů;
 2. (B) Mandant hodlá prostřednictvím Mandatáře nakoupit do svého vlastnictví cenné papíry za podmínek stanovených touto smlouvou;
 3. (C) Mandatář hodlá poskytovat Mandantovi své služby za podmínek stanovených touto smlouvou;

bylo dohodnuto následující:

1. Předmět smlouvy

 1. 1.1 Mandatář se touto smlouvou zavazuje, že jménem mandanta a na jeho účet koupí 100 000 (slovy: jedno sto tisíc) kusů kmenových zaknihovaných kótovaných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100 Kč, ISIN: CZ0005112300, emitovaných společností ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, IČ: 45274649, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 (dále jen "Akcie“) podle pokynů Mandanta, a Mandant se zavazuje zaplatit za to Mandatáři úplatu za podmínek uvedených v článku 4 této smlouvy.
 2. 1.2 Mandatář je oprávněn nakoupit jménem Mandanta a na jeho účet Akcie pouze v cenovém rozmezí 830 Kč až 855 Kč za jednu Akcii.

2. Práva a povinnosti Mandatáře

 1. 2.1 Mandatář je povinen vykonávat činnost podle této smlouvy s veškerou odbornou péčí a je přitom povinen dbát zájmů Mandanta.
 2. 2.2 Mandatář je povinen řídit se při své činnosti touto smlouvou a pokyny Mandanta udělenými podle odstavce 3.1 této smlouvy.
 3. 2.3 Mandatář je oprávněn zprostit se svého závazku tak, že Mandantovi prodá celé požadované množství Akcií nebo část tohoto množství ze svého majetku. Tento prodej Akcií ze svého majetku je Mandatář povinen uskutečnit maximálně za nejnižší kurz Akcií dosažený daný den na veřejných trzích.
 4. 2.4 Mandatář je povinen nakoupit Akcie pro Mandanta na základě této smlouvy za cenu nižší, než která je uvedena v odstavci 1.2 této smlouvy, pokud má takovou možnost. Pro splnění této povinnosti není vyžadován žádný zvláštní pokyn nebo souhlas Mandanta.
 5. 2.5 Mandatář nesmí v žádném případě nakoupit Akcie pro Mandanta na základě této smlouvy za cenu, která převyšuje maximální limit uvedený v odstavci 1.2 této smlouvy.
 6. 2.6 Jestliže by probíhalo insolvenční řízení, v němž by se řešil úpadek nebo hrozící úpadek Mandatáře, Smluvní strany berou na vědomí, že Akcie nejsou součástí majetkové podstaty Mandatáře. Po prohlášení konkurzu by byl insolvenční správce povinen učinit potřebná opatření k jejich vydání a vydat je Mandantovi.

3. Práva Mandanta

 1. 3.1 Mandant je oprávněn udělovat Mandatáři pokyny. Smluvní strany se dohodly, že pokyny Mandanta mohou být udělovány písemně, faxem nebo telefonicky. V případě telefonických pokynů je však nutné daný pokyn potvrdit ještě týž den faxem nebo písemně.
 2. 3.2 Smluvní strany se dohodly, že Mandant je oprávněn jednostranným pokynem uděleným podle odstavce 3.1 této smlouvy změnit cenové rozpětí uvedené v odstavci 1.2 této smlouvy, za které může Mandatář jménem a na účet Mandanta nakoupit Akcie na základě této smlouvy.

4. Úplata a její splatnost

 1. 4.1 Smluvní strany se dohodly, že Mandant je povinen zaplatit Mandatáři za obstarání koupě Akcií podle této smlouvy úplatu ve výši 5 % z celkové kupní ceny, za kterou Mandatář nakoupí jménem a na účet Mandanta veškeré Akcie (dále jen "Úplata“). Úplata zahrnuje veškeré náklady, které Mandatáři vzniknou při plnění jeho povinností podle této smlouvy.
 2. 4.2 Úplata je splatná najednou do patnácti (15) kalendářních dnů poté, co Mandatář nakoupí celé požadované množství Akcií uvedených v odstavci 1.1 této smlouvy.
 3. 4.3 Úplata bude placena převodem na bankovní účet Mandatáře č. 334433556/0100 vedený u Komerční banky a.s.
 4. 4.4 Zaplacením Úplaty se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet Mandatáře.
 5. 4.5 Jestliže se dostane Mandant do prodlení se zaplacením Úplaty, je povinen zaplatit Mandatáři úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Prohlášení Smluvních stran

 1. 5.1 Každá ze Smluvních stran tímto zaručuje a prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy jsou níže uvedená prohlášení pravdivá a úplná a neopomíjí uvést žádnou informaci, kterou by se jakékoli prohlášení mohlo stát podvodné nebo klamné:
  1. (a) má veškerou nezbytnou pravomoc a oprávnění uzavřít tuto smlouvu a plnit povinnosti v souladu s
Nahrávám...
Nahrávám...