dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor B: Kupní smlouva o prodeji movitých věcí

16.7.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Kupní smlouva o prodeji movitých věcí

Stáhnout vzor

Smluvní strany:

 1. Společnost:

  ..............................................................................................................
  Sídlo: .....................................................................................................
  Zápis v OR: ...........................................................................................
  IČ: ........................................................................................................
  DIČ: .....................................................................................................
  Bankovní spojení: ...................................................................................
  Číslo účtu: ..............................................................................................
  Jednající: ................................................................., jednatel společnosti
  (dále jen "prodávající“)

  a

 2. Pan: ........................................................................................................
  Narozen: ..................................................................................................
  Bytem: .....................................................................................................

(dále jen "kupující“)

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 588 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů tuto

kupní smlouvu:

I.

Prodávající je vlastníkem souboru přístrojů a zařízení výpočetní techniky, softwarového vybavení a další kancelářské techniky (dále jen majetek), jehož přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

II.

 1. Prodávající prodává a kupující kupuje do svého výlučného vlastnictví majetek uvedený v čl. I za kupní cenu určenou znaleckým posudkem – viz příloha č. 2 této smlouvy, a to ve výši ......... Kč (slovy: .............. korunčeských).

 2. Kupující se zavazuje uhradit

Nahrávám...
Nahrávám...