dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor B Dražební vyhláška

10.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B Dražební vyhláška

Stáhnout vzor

Dražební vyhláška

o konání dobrovolné veřejné dražby

(podle zákona č. 26/2000 Sb.)

I.

Označení dražebníka a navrhovatele

         
Dražebník: Dražebník, a.s.
IČ: 123 45 678
se sídlem: Kolářova 12, Praha 1, PSČ: 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1234
Navrhovatel: Kamil Sojka
nar. 12. května 1965
bytem Tupolevova 5432, Praha 9, PSČ: 190 00

II.

Místo, datum a čas zahájení dražby

Den konání: 12. října 2009
Místo konání: Kolářova 12, Praha 1, PSČ: 110 00, v zasedací místnosti, č. dveří 026, v suterénu budovy

Zahájení dražby bude provedeno vyvoláním licitátora (po ukončení zápisu účastníků dražby) v 10:00 hodin. Zápis účastníků dražby začíná v 9:15 hodin. Veřejnosti bude umožněn přístup 15 minut před zahájením dražby.

III.

Označení a popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:

 • budova č.p. 1234 nacházející se na pozemku parc. č. 1234,

 • pozemek parc. č. 1234 o výměře 200 m2 (zastavěná plocha a nádvoří),

 • pozemek parc. č. 234 o výměře 1000 m2 (zahrada),

vše nacházející se v katastrálním území Litovice, obec Hostivice, zapsáno na listu vlastnictví č. 1500 pro katastrální území Litovice, u Katastrálního úřadu pro Prahu – západ, Katastrální pracoviště Praha (dále jako "předmět dražby“ nebo jako "nemovitosti“).

Na předmětu dražby neváznou žádná práva a závazky třetích osob.

Popis předmětu dražby:

Jedná se o rodinný dům ve městě Hostivice, okres Praha – západ. Podlahová plocha je 200 m2. Výměra pozemku – zahrady je 1 000 m2.

Město Hostivice leží cca 5 km jihozápadním směrem od Prahy. Město Hostivice disponuje základní občanskou vybaveností, tj. městský úřad, pošta, škola, školka, praktičtí i odborní lékaři, veřejný vodovod. Místo je velmi dobře dostupné příměstskou autobusovou dopravou a také železniční dopravou.

Nemovitosti jsou situovány v klidné vilové čtvrti města Hostivice, vzdálenost na nejbližší autobusovou zastávku je 200 m, vzdálenost k vlakovému nádraží 1,5 km.

Rodinný dům č.p. 1234:

Budova č.p. 1234 je charakterem rodinný dům, vystavěný v roce 1990, situovaný na pozemku parc. č. 1234, k.ú. Litovice. Jedná o nepodsklepenou stavbu. Rodinný dům má 1 nadzemní podlaží, v přízemí je obývací pokoj spolu s kuchyňským koutem (stavebně neoddělen) o celkové podlahové ploše 100 m2, dále předsíň, komora a WC se sprchovým koutem. Součástí rodinného domu je i garáž. V prvním nadzemním podlaží se nacházejí 3 pokoje, každý o velikosti 30 m2 a prostorná koupelna a menší komora.

Konstrukční řešení a vybavení:

Stavba má kamenné základy, svislé konstrukce jsou zděné, stropy jsou nespalné, s rovným podhledem. Střecha je valbová s dřevěným krovem, střešní krytina je tašková. Klempířské konstrukce jsou částečně plechové s nátěrem, částečně z pozinkovaného plechu. Okna a vstupní dveře jsou dřevěné. Vnější omítka je narušena stářím. Bleskosvod je osazen. ....... (další popis)

Rodinný dům má rozvod elektrického proudu a přípojky plynu, přívod vody a napojení na kanalizaci. Usuzujeme na přívod vody a kanalizace. Vybavení objektu není hodnoceno, neboť odhadci nebyl umožněn vstup do objektu.

Pozemky:

K rodinnému domu náleží pozemky parc. č. 1234 o výměře 200 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemek parc. č. 234 o výměře 1000 m2 (zahrada). Zahrada je udržovaná, okrasná.

IV.

Prohlídka předmětu dražby

Prohlídka předmětu dražby:

 1. termín dne 24. září 2009, ve 14:00 hod.

 2. termín dne 8. října 2009, ve 14:00 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před objektem dražby.

V.

Nejnižší podání a minimální příhoz

Nejnižší podání činí 1 000 000 Kč, slovy: jeden milion korun českých.

Minimální příhoz činí 5 000 Kč, slovy: pět tisíc korun českých.

VI.

Dražební jistota

Dražební jistota byla stanovena na částku 200 000 Kč, slovy: dvě stě tisíc korun českých.

Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem zveřejnění této vyhlášky a končí zahájením dražby.

Dražební jistota musí být uhrazena na účet dražebníka č. 15-123456/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

Složení dražební jistoty musí být účastníkem dražby hodnověrně prokázáno doklady uvedenými v dražební vyhlášce.

Dražební jistotu lze složit jedním z následujících způsobů:

 1. Bezhotovostním převodem na výše uvedený bankovní účet dražebníka.

  Při složení dražební jistoty tímto způsobem uvede účastník specifický symbol: 12345, jako variabilní symbol pak uvede identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku, rodné číslo, jde-li o fyzickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku, popřípadě datum narození, jde-li o fyzickou osobu, která není státním občanem ČR.

  Složení dražební jistoty musí účastník prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z bankovního účtu složitele o odepsání částky ve výši dražební jistoty z jeho účtu ve prospěch účtu dražebníka či originálem nebo úředně ověřenou kopií potvrzení banky o tom, že částka ve výši dražební jistoty byla bankou zúčtována ve prospěch účtu dražebníka, nebo originálem nebo úředně ověřenou kopií poštovní poukázky s doložením odeslání částky ve výši dražební jistoty na účet dražebníka.

 2. V hotovosti na výše uvedený účet dražebníka.

  Při složení dražební jistoty tímto způsobem uvede účastník specifický symbol: 1345, jako variabilní symbol pak uvede identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku, rodné číslo, jde-li o fyzickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku, popřípadě datum narození, jde-li o fyzickou osobu, která není státním občanem ČR.

  Složení dražební jistoty musí účastník prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu (potvrzení) banky, u níž je veden výše uvedený účet dražebníka, o tom, že účastník dražby složil částku ve výši dražební jistoty na

Nahrávám...
Nahrávám...