dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor B: Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem

28.4.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem

Stáhnout vzor

Smluvní strany:

1. Josef Mourek, r. č. 801212/0555
bytem Kachlíková 12, Praha 5, PSČ 158 00

2. Richard Konopný, r. č. 551212/0444
bytem Soukenná 3205/11, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00

3. Ing. arch. Štěpán Masný, r. č. 451212/0333
bytem Soukenná 3205/11, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00

tímto uzavírají dle ustanovení § 141 zák. č. 40/1964, občanského zákoníku, v platném znění

Dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

Článek 1

 1. Smluvní strany prohlašují, že jsou spoluvlastníky následujících nemovitostí:

  • rodinného domu – č. p. 333 umístěného na pozemku p. č. 385/3 (zastavěná plocha a nádvoří),

  • garáže – bez č. p. – umístěné na pozemku p. č. 322/4 (zastavěná plocha a nádraží) a

  • pozemků p. č. 385/3, 322/4, 333/4,

  vše v katastrálním území Strašnice, obec Praha (dále jen "nemovitosti“).

 2. Výše spoluvlastnických podílů účastníků dohody na nemovitostech činí:
  • výše spoluvlastnického podílu Josefa Mourka – Ľ z celku,

  • výše spoluvlastnického podílu Richarda Konopného – # z celku,

  • výše spoluvlastnického podílu Ing. arch. Štěpána Masného – Ľ z celku.

 3. Vlastnické právo k nemovitostem je zapsáno na listu vlastnictví č. 55 vedeném Katastrálním úřadem pro hl. město Prahu pro k.ú. Strašnice, obec Praha. Vlastnické právo získali všichni tři účastníci jako dědictví po paní Jiřině Rejmundové, zemřelé dne 20. 2. 2000, naposledy bytem Na Šejdru 15, Praha 4; nabytí spoluvlastnických podílů z dědictví bylo potvrzeno usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. 5 D 56/2003 ze dne 5. 6. 2003, které nabylo právní moci dne 30. 6. 2003.

Článek 2

 1. Účastníci této dohody se dohodli na tom, že se spoluvlastnické právo k nemovitostem blíže popsaným v článku 1. zrušuje a vypořádává tak, že:

  1. se nemovitosti uvedené v článku 1 stávají výlučným vlastnictvím pana Josefa Mourka,

  2. ­ pan Josef Mourek je povinen uhradit Richardu Konopnému náhradu ve výši 5 000 000 Kč (Slovy: Pět milionů korun českých) a panu Ing. arch. Štěpánu Masnému náhradu ve výši 2 500 000 Kč (Slovy: Dva miliony pět set tisíc korun českých) (dále jen "náhrada“).

 2. Pan Josef Mourek uložil ještě před podpisem této dohody plnou výši náhrady, která má být vyplacena panu Richardu Konopnému a Ing. arch. Štěpánu Masnému, tj. 7 500 000 Kč (Slovy: Sedm milionů pět set tisíc korun českých) do advokátní úschovy Mgr. Josefíny Koniklecové, advokátky s ev. č. ČAK 9999, se sídlem Komická 17, Praha 2. Z advokátní úschovy bude tato náhrada vyplacena na základě předložení:

  • této dohody s vyznačenou doložkou Katastrálního úřadu pro hl. město Prahu svědčící o provedeném vkladu vlastnického práva k nemovitostem.

  • výpisu z listu vlastnictví, z něhož bude plynout, že se Josef Mourek stal výlučným vlastníkem nemovitostí uvedených v článku 1. této smlouvy.

 3. Další podrobnosti týkající se výplaty náhrady jsou stanoveny Dohodou o advokátní úschově, která byla uzavřena zároveň s podpisem této dohody mezi účastníky a advokátkou Mgr. Josefínou Koniklecovou.
 4. Smluvní

Nahrávám...
Nahrávám...