dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor B: Dohoda o splnění dluhu ve splátkách

30.7.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Dohoda o splnění dluhu ve splátkách

Stáhnout vzor

Dohoda o splnění dluhu ve splátkách

Smluvní strany:

BTU-AT s.r.o.

se sídlem Praha 10, Jahodová 17

IČ: 354 55 861

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 6115

jednající panem Pavlem Krausem, jednatelem

(dále jen "BTU“)

a

DUTROAN, s.r.o.

se sídlem Korutanská 255, Praha 4, PSČ 144 00

IČ: 155 32 714

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 55799

jednající Ing. Janem Hladkým, jednatelem

(dále jen "DUTROAN“)

(BTU a DUTROAN spolu dále též "smluvní strany“ a jednotlivě jako "smluvní strana“)

I.
Úvodní ustanovení

  1. Mezi společností DUTROAN jako objednatelem a společností QInter, spol. s r.o., se sídlem Poštovní 17, 655 00 Brno, IČ 12345678, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C., vložka 45321, jako zhotovitelem, byla dne 12. 5. 2005 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení nábytku dle této smlouvy zhotovitelem a jeho dodávka objednateli.

  2. Na základě Smlouvy o dílo, uvedené v čl. I. odst. 1 této dohody, vznikla společnosti DUTROAN povinnost zaplatit společnosti QInter, spol. s r.o. cenu díla ve výši 240.000,- Kč.

  3. Na základě Smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 1. 3. 2006 mezi společností QInter, spol. s r.o. na straně jedné jako postupitelem, a společností BTU na straně druhé jako postupníkem, byla pohledávka uvedená v čl. I. odst. 2 této dohody postoupena na společnost BTU, která se tak stala věřitelem společnosti DUTROAN. Postoupení pohledávky bylo společností QInter, spol. s r.o. oznámeno společnosti DUTROAN dne 14. 3. 2006.

  4. Smluvní strany mají v úmyslu touto dohodou upravit jejich vzájemná práva a povinnosti související s uhrazením dluhu společnosti DUTROAN vůči společnosti BTU, uvedeného v čl. I. odst. 2 a 3 této dohody.

II.
Předmět dohody

Předmětem této dohody je závazná úprava práv a povinností smluvních stran při úhradě dluhu společnosti DUTROAN vůči společnosti BTU, vzniklého na základě Smlouvy o dílo, uzavřené dne 12. 5. 2005 mezi společností DUTROAN a QInter, spol. s r.o., jehož výše ke dni uzavření této dohody činí 240.000,- Kč (slovy: dvěstěčtyřicettisícčeských korun).

III.
Způsob splnění závazku

  1. Společnost DUTROAN se touto dohodou zavazuje splnit svůj dluh, uvedený v čl. II. této dohody, formou dvanácti (12) po sobě jdoucích měsíčních splátek, každá ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc českých korun).

  2. Splátky uvedené v čl. III. odst. 1 této dohody budou společností DUTROAN hrazeny pravidelně jednou měsíčně, a to vždy k patnáctému dni příslušného měsíce, počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém byla uzavřena tato dohoda.

  3. Splátky uvedené v čl. III. odst. 1 této dohody budou společností DUTROAN hrazeny bezhotovostně na bankovní účet společnosti BTU č. 5655-65864554/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. Za okamžik úhrady splátky se považuje okamžik, ve kterém byla příslušná splátka uhrazena na bankovní účet společnosti BTU.

IV.
Prominutí příslušenství dluhu

  1. Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že společnost DUTROAN uhradí veškeré splátky uvedené v čl. III. této dohody

Nahrávám...
Nahrávám...