dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor B: Dohoda o prohloubení kvalifikace (Kvalifikační dohoda)

24.4.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Dohoda o prohloubení kvalifikace (Kvalifikační dohoda)


Vzor
Stáhnout vzor

Zaměstnavatel:

.............................................................................................................

se sídlem ..............................................................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .................................................

jehož jménem jedná .............................................................................

(dále jako „zaměstnavatel“)


a

Zaměstnanec:

.............................................................................................................

nar.: .....................................................................................................

bytem: ..................................................................................................

(dále jako „zaměstnanec“)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanovením § 234 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jako „zákoník práce“), tuto

dohodu o prohloubení kvalifikace

I.

  1. 1.1. Smluvní strany uzavřely dne ..................... pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru jako ......................
  2. 1.2. Předmětem této dohody je zejména stanovení podmínek pro prohloubení kvalifikace zaměstnance pro vykonávanou práci u zaměstnavatele a zejména závazek zaměstnance prohloubit si kvalifikaci pro tuto práci a setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru po dobu stanovenou v čl. IV. odst. 4.1. této dohody.
  3. 1.3. Zaměstnanec se za účelem prohloubení kvalifikace zúčastní školení v oblasti ........................, které se uskuteční formou školení a následné závěrečné zkoušky, jak je specifikováno v příloze této dohody (dále jako „školení“).

II.

  1. 2.1. Zaměstnavatel prohlašuje, že má zájem na prohloubení kvalifikace zaměstnance formou školení s tím, že vzhledem ke skutečnosti, že předpokládané náklady na toto školení přesahují částku 75.000,- Kč, dohodli se se zaměstnancem na uzavření této kvalifikační dohody.
  2. 2.2. Zaměstnavatel se touto dohodou zavazuje umožnit zaměstnanci účast na školení a na nezbytné přípravě (studiu) ke složení závěrečné zkoušky, a to v rozsahu, termínech a místech stanovených v příloze č. 1 této dohody, která je její nedílnou součástí, nebo na základě pozdější dohody smluvních stran s přihlédnutím k rozpisu termínů školení a závěrečných zkoušek určenému poskytovatelem školení.
  3. 2.3. Smluvní strany berou na vědomí, že účast zaměstnance na školení, jakož i nezbytné studium za účelem prohloubení kvalifikace v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této dohody, je výkonem práce zaměstnance a náleží za něj zaměstnanci mzda.
  4. 2.4. Zaměstnavatel se zavazuje uhradit za zaměstnance cenu školení ve výši ..................,- Kč (slovy: ..................... korun českých). Zaměstnavatel se dále zavazuje uhradit zaměstnanci náklady účelně vynaložené v souvislosti s účastí zaměstnance na školení, tj. prokázané jízdní výdaje, výdaje za ubytování a stravné v souladu s příslušnými právními předpisy.

III.

  1. 3.1. Zaměstnanec se zavazuje prohloubit si kvalifikaci v oblasti uvedené v čl. I. odst. 1.3. této dohody a za tímto účelem se účastnit školení a závěrečné zkoušky v termínech a místech stanovených v příloze této dohody a v rozpisu termínů školení či zkoušek určeném poskytovatelem školení.
  2. 3.2.
Nahrávám...
Nahrávám...