dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor A: Zprostředkování prodeje zboží na základě kupní smlouvy

26.1.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Zprostředkování prodeje zboží na základě kupní smlouvy

Stáhnout vzor

Smluvní strany:

Společnost: ................................................................................., s.r.o.

 1. Sídlo: ...............................................................................

 2. IČ: ..................................................................................

 3. DIČ: ................................................................................

 4. Bankovní spojení: .............................................................

 5. Číslo účtu: ........................................................................

 6. Jednající: ........................................................................, jednatelem společnosti
  (dále jen "zprostředkovatel“)

a

Společnost: ................................................................................., s.r.o.

 1. Sídlo: ...............................................................................

 2. IČ: ..................................................................................

 3. DIČ: ................................................................................

 4. Bankovní spojení: .............................................................

 5. Číslo účtu: .......................................................................

 6. Jednající: ........................................................................., jednatelem společnosti
  (dále jen "zájemce“)

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (ObchZ), ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o zprostředkování

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je:

 1. závazek zprostředkovatele vyvíjet činnost směřující k tomu, aby měl zájemce příležitost uzavřít kupní smlouvu specifikovanou v čl. II., odst. 1 a 2 (dále jen "zprostředkovávaná smlouva“), a

 2. závazek zájemce zaplatit zprostředkovateli provizi.

II.
Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Zprostředkovatel je povinen vyvíjet činnost směřující k tomu, aby měl zájemce možnost uzavřít kupní smlouvu se společností .................., IČ: .........., sídlem ......................

 2. Předmětem zprostředkovávané kupní smlouvy bude závazek společnosti ................ jako kupujícího odebrat od zájemce jako prodávajícího nejméně ........ ks .................... (blíže specifikovat zboží nebo výrobky) za cenu nejméně .................. Kč/1ks bez DPH a dalších nákladů na dopravu, pojištění a clo.

 3. Zprostředkovatel je povinen informovat zájemce o všech skutečnostech rozhodných pro rozhodnutí o uzavření zprostředkovávané smlouvy.

 4. Zprostředkovatel nesmí navrhovat zájemci uzavření smlouvy s osobou, ohledně které ví nebo musí vědět, že je důvodná pochybnost, že splní řádně a včas své závazky ze zprostředkovávané smlouvy. Zprostředkovatel však neručí za splnění závazků vyplývajících ze zprostředkovávané smlouvy.

 5. Zprostředkovatel je povinen

Nahrávám...
Nahrávám...