dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor A Zápis z valné hromady s poskytnutím finanční asistence

11.8.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A Zápis z valné hromady s poskytnutím finanční asistence

Stáhnout vzor

Z Á P I S

z mimořádné valné hromady společnosti

Zynga, a.s.,

IČ: 256 64 813, se sídlem Praha 8, Pod Santinkou 23/56, PSČ: 180 00,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddílu B, vložce č. 23569,

konané dne 10. května 2010 v 15.00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti

1. Zahájení valné hromady

Valná hromada společnosti byla zahájena v 15.00 hodin Matyášem Novákem, pověřeným členem představenstva, který po přivítání přítomných akcionářů a jejich zástupců konstatoval, že z listiny přítomných vyplývá účast akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu společnosti, tj. účast všech akcionářů společnosti. Valná hromada je tak v souladu se zákonem a stanovami společnosti usnášeníschopná. Podle stanov společnosti stačí k usnášeníschopnosti valné hromady přítomnost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 50 % základního kapitálu společnosti.

Matyáš Novák přednesl program dnešního jednání valné hromady společnosti:

  1. oficiální zahájení valné hromady,

  2. vzdání se práva na řádné a včasné konání valné hromady,

  3. volba orgánů valné hromady,

  4. poskytnutí finanční asistence,

  5. závěr.

2. Vzdání se práva na řádné a včasné konání valné hromady

Protože mimořádná valná hromada společnosti nebyla svolána řádně a včas způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti, dotázal se Matyáš Novák, zda se akcionáři vzdávají svého práva na řádné a včasné konání valné hromady.

Jak již bylo shora uvedeno, z listiny přítomných akcionářů vyplývá, že se valné hromady účastní všichni akcionáři společnosti a tito akcionáři prohlašují, že se výslovně vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a práva na její svolání způsobem stanoveným zákonem.

Matyáš Novák prohlašuje, že valná hromada sice nebyla svolána včas a způsobem, který stanoví obchodní zákoník a stanovy, ale jednání valné hromady jsou přítomni všichni akcionáři, všichni se vzdali práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví obchodní zákoník a stanovy. Podle ust. § 183 odst. 1 za použití ust. § 131 odst. 3 písm. d) obchodního zákoníku proto nelze vyslovit případnou neplatnost usnesení valné hromady z důvodu jejího svolání v rozporu se zákonem nebo stanovami.

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest.

3. Volba orgánů valné hromady

Matyáš Novák přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady. Navrženi byli:

na předsedu valné hromady – Mgr. Karel Motyka
na zapisovatele – Petr Zelenkavý
na ověřovatele zápisu – Jana Rudová a Ondřej Sýkora
na skrutátory – Michaela Vyskočilová a Jan Zubr

Matyáš Novák vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali o volbě orgánů podle jednotlivých funkcí.

Následovalo hlasování.

Pro zvolení předsedy valné hromady Mgr. Karla Motyky, navrženého představenstvem, vyslovili:

souhlas akcionáři mající 100 % hlasů

nesouhlas 0 % hlasů

zdrželi se akcionáři mající 0 % hlasů

nezúčastnili se hlasování akcionáři mající 0 % hlasů

Pro zvolení zapisovatele valné hromady Petra Zelenkavého, navrženého představenstvem, vyslovili:

souhlas akcionáři mající 100 % hlasů

nesouhlas 0 % hlasů

zdrželi se akcionáři mající 0 % hlasů

nezúčastnili se hlasování akcionáři mající 0 % hlasů

Nahrávám...
Nahrávám...