dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor A: Zajišťovací převod práva držby

17.10.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Zajišťovací převod práva držby

Stáhnout vzor

Smluvní strany:

Věřitel: Společnost ABCD s.r.o.
se sídlem Václavské náměstí 2, Nová Ves u Kolína
IČ 12345678
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10101
jednající Ing. Dominikem Hrabavým, jednatelem a generálním ředitelem
(dále jen "věřitel“)

a
Dlužník: František Drožkář – autodoprava
fyzická osoba podnikající nezapsaná v OR
se sídlem Vídeňská 12, Uherský Brod
IČ 22334455
(dále jen "dlužník“)

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku tuto

dohodu o zajištění pohledávky převodem práva

I.
Předmět dohody

Mezi účastníky této dohody existuje závazkový právní vztah založený smlouvou o dodávce materiálu č. C 235/2003 ze dne 3. 4. 2003, na jehož základě je dlužník povinen věřiteli zaplatit částku 153.000,- Kč. Dluh je splatný dne 31. 7. 2005 (dále jen "předmětný dluh“).

Předmětem této dohody je zajištění předmětného dluhu převodem práva držby podle následujících ustanovení této smlouvy.

II.
Předmět, jehož se týká převod práva

Dlužník prohlašuje, že je výlučným vlastníkem osobního motorového vozidla tovární značky Renault Laguna combi 1.9TDi, červené barvy, reg. značky 1 Z 2020, r.v. 1998, 72kW, přičemž na vozidle neváznou žádná zástavní ani jiná věcná práva ve prospěch třetích osob. Vozidlo je ve stavu odpovídajícím jeho stáří a běžnému opotřebení a v okamžiku podpisu této smlouvy se nachází v držení dlužníka.

III.
Převod držby

Dlužník účinností této smlouvy převádí na věřitele právo držby vozidla podle čl. II této smlouvy. Spolu s podpisem této smlouvy předává věřiteli klíčky od vozidla, malý a velký technický průkaz vozidla. Věřitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že uvedené věci převzal.

Dlužník je povinen po dobu trvání této smlouvy umožnit věřiteli nerušený výkon práva držby a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, vyplývající zejména z veřejnoprávních předpisů.

IV.
Úprava nákladů souvisejících s provozem vozidla

Obvyklé náklady související s údržbou a provozem vozidla (běžné opravy, náklady prohlídek STK, povinné ručení atd.) hradí po dobu trvání zajišťovacího převodu věřitel.

V.
Odpovědnost

Věřitel odpovídá dlužníkovi za

Nahrávám...
Nahrávám...