dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor A Výzva na vyhlášení obchodní veřejné soutěže

22.10.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A Výzva na vyhlášení obchodní veřejné soutěže

Stáhnout vzor

Lípa s.r.o.

se sídlem Pražská 12, Liberec 1, PSČ 460 01

IČ 111 11 111

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1212

jednající jednatelem Františkem Koníčkem

(dále jako "vyhlašovatel“)

Vyhlašovatel je vlastníkem budovy č.p. 456 umístěné na pozemku p.č. 444 v k.ú. Ruprechtice, obec Liberec. Budova slouží jako hotel provozovaný pod jménem "Lípa“ (dále jako "budova“). Záměrem vyhlašovatele je budovu hotelu zrekonstruovat, a to dle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří GAPA s.r.o. Projektová dokumentace je k dispozici v sídle vyhlašovatele. Zájemcům bude vydána její prostá kopie. V sídle vyhlašovatele je též k dispozici položkový rozpis materiálu nezbytného k provedení rekonstrukce (dále jako "položkový rozpis“).

Na rekonstrukci budovy bylo vydáno Stavebním odborem Magistrátu města Liberce dne ......... stavební povolení, a to pod čj. St 123/2009. Stavební povolení nabylo právní moci dne .........

Za účelem uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci budovy hotelu Lípa vyhlašuje vyhlašovatel v souladu s § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

obchodní veřejnou soutěž,

jež se řídí následujícími podmínkami:

 1. Návrh zájemce musí obsahovat:

  • identifikační údaje zájemce včetně telefonického spojení,

  • konečnou cenu díla, do níž musí být zahrnuty veškeré práce a materiál na rekonstrukci budovy, to vše dle položkového rozpisu,

  • harmonogram prací, především počátek a konec plnění, přičemž stavební práce musí být ukončeny nejdéle do 6 měsíců od jejich zahájení,

  • prohlášení zájemce, že byl seznámen a plně akceptuje všechny podmínky vyhlašovatele obsažené v této výzvě,

  • popis zkušeností zájemce s podobnými stavebními pracemi.

  Spolu s návrhem je zájemce povinen předložit výpis ze živnostenského rejstříku, z něhož bude plynout, že disponuje živnostenským oprávněním, které ho opravňuje k provádění stavebních prací na rekonstrukci budovy.

  Spolu s výše uvedeným návrhem musí zájemce dále předložit vyhlašovateli návrh na uzavření smlouvy o dílo, která musí bezvýhradně splňovat požadavky, jež jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy. Návrh smlouvy o dílo musí být zájemcem podepsán. Předložení nepodepsaného či neplatně podepsaného návrhu smlouvy o dílo je nesplněním podmínek soutěže s následkem vyloučení zájemce ze soutěže.

 2. Další podmínky obchodní veřejné soutěže

  1. Soutěže se mohou zúčastnit všechny právnické a fyzické osoby, které zašlou v soutěžní lhůtě návrh, který bude splňovat požadavky uvedené v této výzvě.

  2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky obchodní soutěže a dále právo tuto soutěž zrušit, popř. odmítnout všechny návrhy předložené do této soutěže. Vyhlašovatel nehradí zájemcům jejich náklady vzniklé změnou podmínek nebo zrušením obchodní soutěže. Případná změna podmínek obchodní veřejné soutěže nebo její zrušení budou zveřejněny stejným způsobem jako tato výzva.

  3. Zájemci jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim byly poskytnuty v souvislosti s vyhlášenou obchodní veřejnou soutěží, jako s důvěrnými, ve smyslu § 271 obchodního zákoníku.

 3. Místo a způsob podávání návrhů

  1. Návrh je možno podávat osobně na adrese sídla vyhlašovatele, a to ve dnech pondělí a středa od 8.00 do 16.00 hod., v ostatních pracovních dnech (úterý, čtvrtek, pátek) od 8.00 do 15.00 hod. V poslední den soutěžní lhůty je možno

Nahrávám...
Nahrávám...