dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor A: Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

22.2.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

Stáhnout vzor

Notářský zápis

sepsaný dne .............., slovy ................................................, mnou ....................................., notářkou v ......................, se sídlem ..............................................................

Do notářské kanceláře se dostavil ................................, bytem .......................................... , podle svého vlastního prohlášení k právním úkonům v plném rozsahu způsobilý, jehož totožnost jsem zjistila z předloženého platného občanského průkazu. Dále se dostavil ................................, bytem ........................., jehož totožnost jsem zjistila z platného občanského průkazu. Podle svého vlastního prohlášení je k právním úkonům v plném rozsahu způsobilý.

Oba výše jmenovaní prohlásili do notářského zápisu tento obsah společenské smlouvy.

I.
Smluvní strany

 1. .................................................................................................................... (jméno, adresa)

 2. .................................................................................................................... (jméno, adresa)

II.
Obchodní firma a sídlo

Výše uvedení společníci se dohodli na založení společnosti s ručením omezeným pod obchodní firmou:

................................................................, spol. s r. o.

Sídlem společnosti .........................................................., spol. s r. o. je ....................................................

III.
Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

 1. ....................................................................................

 2. .............................................................................................

IV.
Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

V.
Výše základního kapitálu a vkladů společníků

 1. Základní kapitál společnosti je tvořen vklady společníků a činí při jejím založení ............. Kč.

 2. Vklady jednotlivých společníků jsou následující:

  1. .................................................... (jméno) ......................................... Kč

  2. .................................................... (jméno) ......................................... Kč

 3. Výše uvedené peněžité vklady budou spláceny následovně:

  1. 50 % v den podpisu společenské smlouvy na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na firmu zakládané společnosti

  2. 50 % do pěti let ode dne vzniku společnosti na účet společnosti.

 4. Každý další peněžitý vklad do společnosti musí být splacen ve stejné procentuální výši a stejných lhůtách jako vklady zakládajících společníků.

 5. Úrok z prodlení se zaplacením peněžitých vkladů činí 5 % p. a.

VI.
Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

 1. valná hromada

 2. jednatelé

 1. 1. Valná hromada
 2. 1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
 3. 1.2. Do působnosti valné hromady patří:
  1. schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle § 64 ObchZ,

  2. schvalování řádné, mimořádné, konsolidované a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát,

  3. rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných skutečností (§ 141 ObchZ),

  4. rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu,

  5. jmenování a odvolávání a odměňování jednatelů,

  6. vyloučení společníka ze společnosti podle § 113 a 121 ObchZ,

  7. rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, jmenování, odvolání a odměňování likvidátora,

  8. rozhodování o převodu a nájmu podniku nebo jeho části nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,

  9. rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy,

  10. schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,

  11. schválení smlouvy o výkonu funkce,

  12. další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tato společenská smlouva.

 4. 1.3. Valná hromada se koná 1x ročně, vždy nejpozději do konce června.
 5. 1.4. Valnou hromadu svolává jednatel písemnou pozvánkou, která musí být společníkům odeslána alespoň 15 dní přede dnem konání valné hromady. Valná hromada jedná podle předem stanoveného programu uvedeného v pozvánce. Zvolí nejprve předsedu valné hromady a zapisovatele.
 6. 1.5. Valná hromada rozhoduje usnesením a je způsobilá usnášení, jsou-li na ní přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na každých 10 000 Kč vkladu.
 7. 1.6. Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá jednatel novou pozvánkou náhradní valnou hromadu se stejným programem jednání. Náhradní valná hromada se musí konat do 1 měsíce ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka musí být společníku odeslána 15 dnů předem. Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na usnášeníschopnost, předepsanou v bodě 1.5.
 8. 1.7. Zasedání valné hromady je neveřejné, mohou se ho zúčastnit vedle společníků nebo jejich zmocněnců i přizvaní hosté nebo přizvaní pracovníci společnosti, které přizve jednatel.
 9. 1.8. Prezenci přítomných zajišťuje jednatel. Při prezenci je každému společníku předán hlasovací lístek s jeho jménem a s uvedením počtu hlasů, které mu náleží s ohledem na výši jeho vkladu. Zmocněnci společníků musí při prezenci odevzdat písemnou plnou moc. Na každé zasedání valné hromady musí být vystavena speciální plná moc.
 10. 1.9. V hodinu určenou k zahájení valné hromady oznámí jednatel, kolik hlasů je přítomno, jaký podíl majetku představují a zda je valná hromada schopná usnášení. V případě, že do 15 minut od zahájení valné hromady se nesejde potřebný počet hlasů, vyhlásí jednatel, že bude svolána náhradní valná hromada.
 11. 1.10. Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy valné hromady; je-li podán protinávrh, hlasuje se nejprve o něm. Hlasuje se aklamací, pokud se však společníci dohodnou, hlasuje se tajně, odevzdáním
Nahrávám...
Nahrávám...