dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor A: Smlouva o výpůjčce

26.4.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Smlouva o výpůjčce

Stáhnout vzor

1. Pan: ................................................................................,
bytem ......................................................................
(dále jen "půjčitel“)

a

2. Pan: ................................................................................,
bytem ......................................................................
(dále jen "vypůjčitel“)

spolu uzavírají podle § 659 a násl. občanského zákoníku tuto

smlouvu o výpůjčce

I.
Předmět smlouvy

Předmětem výpůjčky je ................................. (dále jen "věc“), která je ve vlastnictví půjčitele.

Půjčitel se zavazuje předat věc k dočasnému bezplatnému užívání vypůjčiteli do 5 dnů od podpisu této smlouvy, a to za účelem .................................................................................

II.
Povinnosti půjčitele

Půjčitel je povinen přenechat vypůjčiteli věc ve stavu způsobilém k jejímu řádnému užívání a seznámit jej s pokyny nutnými k jejímu řádnému užívání.

III.
Povinnosti vypůjčitele

Vypůjčitel je oprávněn přenechat věc k užívání pouze osobám, které jsou k němu v pracovním poměru.

Vypůjčitel je povinen pečovat o to,

Nahrávám...
Nahrávám...