dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor A: Smlouva o výkonu funkce člena představenstva (podle § 66 odst. 2 a § 556 a násl. obchodního zákoníku)

28.4.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Smlouva o výkonu funkce člena představenstva (podle § 66 odst. 2 a § 556 a násl. obchodního zákoníku)

Stáhnout vzor

ABCD, a.s.

IČ: 123 45 678
se sídlem: Na Dolinách 12, 147 00 Praha
jejímž jménem jedná Ing. Jan Petrů, předseda představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 123

(dále jako "společnost“)

a

Mgr. David Jahn
nar.: 5. 5. 1955
bytem: Jindřišská 15, 111 50 Praha

(dále jako "člen“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník“), tuto:

Smlouvu
o výkonu funkce člena představenstva

Čl. I.
Účel smlouvy

Dozorčí rada společnosti zvolila v souladu se stanovami společnosti na svém jednání dne 8. 1. 2008 člena do funkce člena představenstva. S ohledem na tuto skutečnost uzavírají společnost a člen tuto smlouvu o výkonu funkce člena představenstva (dále jako "smlouva“), v níž budou upraveny podmínky a pravidla vzájemné spolupráce a způsob podílení se člena na řízení společnosti.

Čl. II.
Předmět smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je zejména závazek člena vykonávat funkci člena představenstva společnosti v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a touto smlouvou s vynaložením veškerých svých odborných znalostí a zkušeností.

 2. Předmětem této smlouvy je dále závazek společnosti umožnit členovi řádný výkon jeho funkce člena představenstva a závazek hradit členovi odměnu v souladu s podmínkami této smlouvy.

Čl. III.
Výkon funkce člena představenstva

 1. Člen se zavazuje plnit svou funkci člena představenstva osobně, řádně a včas, a aktivně se podílet na plnění povinností představenstva společnosti stanovených právními předpisy, platnými stanovami společnosti, vnitřními předpisy společnosti, pokyny a rozhodnutími dozorčí rady a valné hromady, pokud plnění takových povinností a pokynů není v rozporu s platnými právními předpisy.

 2. Člen se zavazuje hájit v každé situaci dobré jméno, pověst a oprávněné zájmy společnosti, jednat v souladu se strategickými cíly společnosti a využívat získaných vědomostí, zkušeností a odborných znalostí ve prospěch společnosti. Člen je povinen jednat jménem společnosti s péčí řádného hospodáře.

 3. Člen se zavazuje informovat představenstvo společnosti o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění jeho povinností, pokynů a úkolů vyplývajících z titulu funkce člena představenstva společnosti a této smlouvy. Člen je povinen informovat představenstvo společnosti o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl, a které mohou podstatným způsobem ovlivnit podnikatelskou činnost společnosti a vnitřní provoz společnosti nebo způsobit společnosti újmu či škodu na majetku.

 4. Člen odpovídá za škodu způsobenou porušením svých povinností stanovených touto smlouvou, stanovami nebo právními předpisy, a to společně a nerozdílně s ostatními členy představenstva, kteří škodu způsobili. V případě plnění pokynu valné hromady nebo dozorčí rady odpovídají členové za škodu jen v případě, je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.

Čl. IV.
Vztah člena k představenstvu společnosti

 1. Člen tímto prohlašuje, že se seznámil se stanovami společnosti, zejména pak s ustanoveními, v nichž je upravena působnost a způsob rozhodování představenstva. Člen se zavazuje po celou dobu výkonu funkce člena představenstva dodržovat platná a účinná ustanovení stanov společnosti, týkající se rozhodování a způsobu činnosti představenstva společnosti, a své povinnosti z těchto ustanovení vyplývající plnit řádně a včas.

 2. Člen tímto dále prohlašuje, že je mu známo, že představenstvo je povinno pořizovat ze svých jednání zápisy a nejpozději do 10 (deseti) dnů od konání zasedání je povinno předat zápis z jednání, podepsaný zapisovatelem a předsedou představenstva, do rukou dozorčí rady společnosti.

 3. Člen se dále zavazuje plnit včas a řádně povinnosti a pokyny, jejichž plněním bude pověřen představenstvem společnosti, a řídit se rozhodnutími představenstva společnosti. Člen se zavazuje řídit se pouze usnesením nebo pokynem představenstva, kterých bylo dosaženo způsobem v souladu se stanovami společnosti. Člen se zavazuje jednat jménem nebo v zastoupení společnosti výhradně způsobem, který mu umožňují stanovy společnosti.

Čl. V.
Odměna člena

 1. Za řádný a včasný výkon funkce člena představenstva vzniká členovi nárok na odměnu ve výši .............,- Kč měsíčně (dále jako "odměna“). Odměna je splatná měsíčně zpětně k 15. (patnáctému) dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který odměna náleží. Odměna bude společností hrazena bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu člena, vedeného u ....................., č. ú. .......................

 2. V odměně jsou zahrnuty veškeré případné náklady člena související s výkonem funkce.

 3. Výkon funkce člena není zaměstnaneckým poměrem. Člen odpovídá samostatně za odvádění daní, placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění a jiných odvodů souvisejících s jeho příjmy v souladu s právními předpisy.

Čl. VI.
Mlčenlivost

Člen je povinen v rozsahu stanoveném právními

Nahrávám...
Nahrávám...