dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor A: Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

2.5.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Mgr. Jindřich Šimberský

Vzor
Stáhnout vzor

Smluvní strany:

Obchodní firma:  ALFA s.r.o. 
Se sídlem:  Ječná 12, 120 00 Praha 2 
IČ:  289 36 765 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12345, jejímž jménem jedná Bc. Roman Šmudla, jednatel


  • dále jen jako „společnost“ na straně jedné


a


Jméno:  Jan Veselý 
Narozen:  1. května 1958 
Trvale bytem:  Benákova 56, 182 00 Praha 8 


  • dále jen jako „člen dozorčí rady“ na straně druhé


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 66 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto


Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

I.
Předmět smlouvy

  1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14. března 2011 valná hromada společnosti ALFA s.r.o. rozhodla o jmenování pana Jana Veselého do funkce člena dozorčí rady společnosti.

  2. Předmětem této smlouvy je bližší specifikace podmínek výkonu funkce člena dozorčí rady a úprava vzájemných práv a povinností mezi smluvními stranami po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady.

II.
Práva a povinnosti smluvních stran

  1. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci osobně, s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady společnosti dozví a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

  2. Člen dozorčí rady je dále povinen při výkonu funkce dodržovat zákon a společenskou smlouvu společnosti a řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou.

  3. Člen dozorčí rady odpovídá za škodu způsobenou společnosti při výkonu funkce porušením právních povinností. Pokud škodu způsobilo více členů dozorčí rady současně, pak všichni odpovídají za škodu takto způsobenou společnosti společně a nerozdílně.

  4. Člen dozorčí rady je povinen dodržovat zákaz konkurence dle ust. § 136 obchodního zákoníku. Porušení zákazu konkurence může být důvodem pro odvolání z funkce člena dozorčí rady. Za každé jednotlivé porušení zákazu konkurence se zavazuje člen dozorčí rady zaplatit společnosti smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: desetitisíc korun českých). Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne, kdy společnost vyzve člena dozorčí rady k jejímu zaplacení. Tím není dotčeno právo společnosti na náhradu škody, případně další nároky společnosti z titulu porušení zákazu konkurence členem dozorčí rady.

  5. Společnost se zavazuje poskytovat členovi dozorčí rady náležitou součinnost nezbytnou k tomu, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu s právními předpisy, společenskou smlouvou společnosti a touto smlouvou. Společnost je dále

Nahrávám...
Nahrávám...