dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor A: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

1.5.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

Stáhnout vzor

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

(uzavřená podle § 289 a násl. obchodního zákoníku)

I.
Smluvní strany

1. Oprávněný:.........................................................................................................................
(obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci)

Jednající ............................................................... (jméno, příjmení a funkce)
(dále jen oprávněný)

2. Povinný:.........................................................................................................................
(obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci)

Jednající ............................................................... (jméno, příjmení a funkce)
(dále jen povinný)

II.
Předmět smlouvy

  1. Povinný se zavazuje, že do ..... uzavře s oprávněným kupní smlouvu s dále dohodnutým obsahem.

  2. V kupní smlouvě bude oprávněný označen jako kupující a povinný jako prodávající.

  3. Předmětem kupní smlouvy je dodávka zboží specifikovaného v příloze k této smlouvě tvořící její součást. V případě změn sortimentu zboží uvedeného v příloze si povinný vyhrazuje odpovídající změny a kupující s těmito změnami souhlasí.

  4. Zboží specifikované v předchozím odstavci bude povinný prodávat oprávněnému jako kupujícímu za cenu obsaženou v ceníku tvořícím přílohu a součást této smlouvy. Oprávněný bude respektovat změny cen v době, kdy dojde k uzavření budoucí kupní smlouvy.

  5. Oprávněný vyzve k uzavření budoucí kupní smlouvy povinného v době od ......... do .........

  6. Výzva podle předchozího odstavce musí mít písemnou

Nahrávám...
Nahrávám...