dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor A Smlouva o úplatném převodu listinných akcií na jméno

13.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A Smlouva o úplatném převodu listinných akcií na jméno

Stáhnout vzor

..............................................................................................

IČ: .........................................................................................

se sídlem: .............................................................................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném .............., oddíl ......., vložka č. ...............

jejímž jménem jedná: ............................................................

(dále jako "prodávající“)

a

..............................................................................................

IČ: .........................................................................................

se sídlem: .............................................................................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném .............., oddíl ......., vložka č. ...............

jejímž jménem jedná: ............................................................

(dále jako "kupující“)

(prodávající a kupující dále též společně jako " smluvní strany“ nebo samostatně každý jako " smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jako " obchodní zákoník“) a § 13 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech (dále jako " zákon o cenných papírech“), tuto

Smlouvu o úplatném převodu cenných papírů

I.
Předmět smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je zejména závazek prodávajícího prodat kupujícímu za podmínek sjednaných touto smlouvou cenné papíry specifikované v článku II. odst. 1. této smlouvy a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy. Závazek převést cenné papíry je splněn vyznačením rubopisu na cenných papírech a jejich předáním kupujícímu.

II.
Cenné papíry

 1. Předmětem převodu jsou níže uvedené cenné papíry, a to akcie emitované společností ......................., IČ: ..................., se sídlem ......................, zapsané v obchodním rejstříku vedeném .................., oddíl ............., vložka č. .............. (dále také jako " emitent“):

  Druh: kmenové

  Forma: listinné

  Podoba: na jméno

  Jmenovitá hodnota: .................... každé jedné akcie

  Počet: .................... ks

  Číselné označení: ....................

  (dále jako " cenné papíry“).

 2. Prodávající prohlašuje, že v době převodu cenných papírů:

  1. cenné papíry představují podíl ................ % na základním kapitálu emitenta,

  2. je výlučným vlastníkem cenných papírů, jmenovitá hodnota cenných papírů, jakož i základní kapitál emitenta, jsou ke dni podpisu této smlouvy zcela splaceny,

  3. cenné papíry nejsou zatíženy žádným právem třetích osob (zejména zástavní, opční, přednostní, předkupní práva apod.), není u nich pozastaven výkon práva majitele s nimi nakládat a ani u nich nebylo převedeno žádné samostatně převoditelné právo, ani není jakýmkoli jiným způsobem omezen výkon akcionářských práv či možnost s cennými papíry nakládat.

III.
Převod cenných papírů

 1. Prodávající převedl cenné papíry na kupujícího při podpisu této smlouvy. Kupující potvrzuje svým podpisem na této smlouvě, že cenné papíry specifikované v ustanovení článku II. odst. 1. této smlouvy, řádně rubopisované ve prospěch kupujícího, převzal od prodávajícího při podpisu této smlouvy.

IV.
Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za cenné papíry specifikované v článku II. odst. 1. této smlouvy kupní cenu ve výši ........................ (dále jako " kupní cena“).

 2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v odst. 1. do tří měsíců od uzavření této smlouvy, a to bankovním převodem na účet prodávajícího, který

Nahrávám...
Nahrávám...