dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor A: Smlouva o ubytování v hotelu (dle § 754 a násl. občanského zákoníku)

24.10.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Smlouva o ubytování v hotelu (dle § 754 a násl. občanského zákoníku)

Stáhnout vzor

Smluvní strany

.....................................................................................

IČ: ..................................................................

se sídlem: ........................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ................ v oddíle ......, vložka č. ..........

jehož jménem jedná: .......................................

(dále jako "Ubytovatel“ na straně jedné)

a

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako "Objednatel“ na straně druhé)

(Ubytovatel a Objednatel dále též společně jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 754 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jako "občanský zákoník“), tuto


Smlouvu o ubytování

I.

Předmět smlouvy

  1. Předmětem této smlouvy je zejména závazek Ubytovatele poskytnout Objednateli přechodné ubytování na dobu .......................v rozsahu jednoho dvoulůžkového pokoje s příslušenstvím (dále jako "Pokoj“), včetně služeb spojených s ubytováním, v prostorách hotelu ............. (dále jako "Hotel“) a zejména závazek Objednatele zaplatit mu za to sjednanou cenu.

II.

Cena a platební podmínky

  1. Za ubytování a služby s tím spojené (zejména za dodávku teplé a studené vody a elektrické energie) je Objednatel povinen zaplatit Ubytovateli cenu ve výši ................ za každou noc ubytování (dále jako "Cena za ubytování“).

  2. Celková Cena za ubytování podle počtu strávených nocí je splatná při odevzdání Pokoje Objednatelem zpět Ubytovateli, a to dle výběru Objednatele buď v hotovosti nebo platební kartou.

  3. V případě, že Objednatel zruší ubytování před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, je povinen uhradit Ubytovateli k celkové Ceně za ubytování i újmu vzniklou Ubytovateli předčasným zrušením ubytování, a to ve výši Ceny za ubytování za každý den do konce doby, na kterou bylo ubytování sjednáno.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

  1. Objednatel se zavazuje užívat Pokoj a ostatní prostory Hotelu řádně a bere na

Nahrávám...
Nahrávám...