dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor A: Smlouva o přistoupení k závazku - bez dohody s dlužníkem

29.1.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Smlouva o přistoupení k závazku – bez dohody s dlužníkem

Stáhnout vzor

Smlouva o přistoupení k závazku

1. Společnost ...........................................................

Sídlo: ..........................................................................

IČ: ..............................................................................

DIČ: ........................................... plátce/neplátce DPH

společnost zapsána v obchodním rejstříku při soudu pod oddíl ..........vložka ................

Bankovní spojení: ......................................................, č.ú............................../.................

(dále jen "nový dlužník“)

a

2. Společnost ...........................................................

Sídlo: ..........................................................................

IČ: ...............................................................................

DIČ: ........................................... plátce/neplátce DPH

společnost zapsána v obchodním rejstříku při soudu pod oddíl ..........vložka ................

Bankovní spojení: ......................................................, č.ú............................../.................

(dále jen "věřitel“)

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 583 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

smlouvu o přistoupení k závazku:


PREAMBULE

Úmyslem stran je zajistit touto smlouvou řádné plnění ve smlouvě uvedeného peněžitého závazku.

Přistoupení k závazku je činěno za úplatu. Věřitel prohlašuje, že přistoupení k závazku nebrání žádné právní nebo faktické překážky.

Článek 1.
SPECIFIKACE ZÁVAZKU

Věřitel je oprávněnou stranou k této splatné peněžité pohledávce:

Dlužník: ..........................................................................................

Právní základ závazku: (smlouva, aj.) ............................................

Výše závazku ke dni ........................................... : ................. CZK

Příslušenství závazku: (úrok, poplatek z prodlení, aj.) ...................

(dále jen "závazek“).

Článek 2.
PŘISTOUPENÍ K ZÁVAZKU

Věřitel a nový dlužník se tímto dohodli, že pokud dlužník nezaplatí celý závazek včetně sjednaného a zákonného příslušenství do ............., poté závazek či jeho nezaplacenou část

Nahrávám...
Nahrávám...