dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor A: Smlouva o převodu členských práv a povinností

30.7.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Smlouva o převodu členských práv a povinností

Stáhnout vzor

Smluvní strany

............................................................................

nar.: ....................................................................

bytem: ................................................................

(dále jako "Převodce“ na straně jedné)

a

............................................................................

nar.: ....................................................................

bytem: ................................................................

(dále jako "Nabyvatel“ na straně druhé)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 230 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jako "obchodní zákoník“) tuto

smlouvu

o převodu členských práv a povinností

I.

Předmětem této smlouvy je převod členských práv a povinností spojených s členstvím v Bytovém družstvu ........................, se sídlem .........................., IČ: ..................., zapsaném v obchodním rejstříku vedeném ........................, v oddíle ............., vložka č. ............... (dále jen "Bytové družstvo“).

II.

  1. Bytové družstvo je výlučným vlastníkem budovy č.p. ................... stojící na parcele č. ......., vše v katastrálním území ..................., na adrese ........................, zapsané na listu vlastnictví č. ................... pro katastrální území ........................ (dále jen "Bytový dům“).

  2. Převodce je řádným členem Bytového družstva a nájemcem družstevního bytu č. ............, I. kategorie o velikosti .................... s příslušenstvím v ............ nadzemním podlaží Bytového domu a sklepní kóje č. ......... v suterénu Bytového domu (družstevní byt a sklepní kóje společně dále jako "byt“).

  3. Převodce převádí touto smlouvou na Nabyvatele svá členská práva a povinnosti v Bytovém družstvu, jejichž součástí je právo nájmu k bytu, a Nabyvatel s tímto převodem souhlasí a členská práva a povinnosti a s nimi spojené právo nájmu k bytu přijímá.

  4. Převodce prohlašuje, že s členskými právy a povinnostmi v Bytovém družstvu je oprávněn nakládat způsobem, který se vyžaduje k naplnění účelu této smlouvy a že jeho členský podíl v Bytovém družstvu – členská práva a povinnosti – nejsou nijak zatíženy ani omezeny. Převodce dále prohlašuje, že vklad odpovídající jeho členskému podílu v Bytovém družstvu je v celé výši splacen. Převodce současně prohlašuje, že na jeho členská práva a povinnosti v Bytovém družstvu (členský podíl) není veden výkon rozhodnutí a že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít.

  5. Převodce prohlašuje, že na bytě neváznou žádné dluhy nebo pohledávky, žádná podnájemní nebo obdobná práva, zástavní právo, věcné břemeno nebo jiné právo a povinnost (závazek) a že mu není známa žádná taková vada, která by jej v převodu členských práv a povinností v Bytovém družstvu a nájemního práva k bytu jakkoli omezovala, nebo na kterou by měl nabyvatele zvlášť upozornit. Převodce prohlašuje, že byt nemá faktické ani právní vady (s výjimkou těch faktických vad, které odpovídají jeho obvyklému opotřebení) a dále, že v bytě nebyly provedeny žádné stavební ani jiné úpravy bez příslušných povolení anebo ohlášení.

III.

  1. Převodce se zavazuje předložit tuto smlouvu o převodu členských práv a povinností Bytovému družstvu v den jejího uzavření, tj. nejpozději ......................

  2. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím přecházejí na Nabyvatele ve vztahu k družstvu, jakmile družstvo obdrží originál této smlouvy ve smyslu předchozího odstavce.

  3. Převodce se zavazuje ke dni uzavření této smlouvy byt vyklidit a vyklizený předat Nabyvateli. O předání a převzetí bytu bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol včetně zápisu stavu měřidel médií ke dni

Nahrávám...
Nahrávám...