dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor A: Smlouva o přepravě věci

1.5.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Smlouva o přepravě věci

Stáhnout vzor

(Vzhledem k tomu, že v praxi převažují smluvní formuláře v podobě přepravních dokladů, je tento vzor smlouvy spíše sestaven pro účely snazšího pochopení smluvních vztahů při přepravě věci)

Smlouva o přepravě věci

(uzavřená podle § 610 až § 629 obchodního zákoníku)

I.
Smluvní strany

1. Odesílatel:..........................................................................................................................
(obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci v obchodním rejstříku či jiném rejstříku)
Jednající: ................................................................ (jméno, příjmení a funkce)
(dále jen odesílatel)

2. Dopravce:..........................................................................................................................
(obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci v obchodním rejstříku či jiném rejstříku)
Jednající: ................................................................ (jméno, příjmení a funkce)
(dále jen dopravce)

II.
Předmět smlouvy

 1. Dopravce se zavazuje pro odesílatele provést přepravu zboží specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy tvořící i součást smlouvy z ............. (uvést specifikaci místa odeslání) do ........... (provést specifikaci místa určení) za úplatu (přepravné dohodnuté v této smlouvě).

 2. Přepravu provede dopravce pro odesílatele kamionem s tím, že zásilka bude předána v uzavřených kontejnerech v místě odeslání.

 3. Dokladem o převzetí zboží k přepravě bude vyplněný přepravní list podepsaný odpovědným pracovníkem dopravce.

 4. Spolu s přepravním listem obsahujícím údaje o smlouvě je se zásilkou dopravován i dodací list obsahující specifikaci zboží.

 5. Přepravní a dodací list vyplní odesílatel.

 6. Odesílatel odpovídá za správnost a úplnost údajů v přepravním listu i dodacím listu. Pokud se později ukáže, že údaje uvedené v přepravním listu a v dodacím listu neodpovídají skutečnosti, odpovídá odesílatel dopravci za škodu tím způsobenou.

 7. Dopravce se zavazuje vydat při převzatí zásilky k přepravě vedle shora uvedených dokladů i náložný list.

 8. Náložný list bude znít na doručitele a práva z něj vyplývající se převádějí předáním náložného listu osobě, která má toto právo nabýt.

 9. Vyhotovený náložný list je cenným papírem, ve kterém je uvedena obchodní firma právnické osoby, je v něm uvedena firma dopravce, firma odesílatele, označení přepravované věci, údaj o tom, že se jedná o náložný list na doručitele, místo určení a místo a den vydání náložného listu a podpis dopravce.

III.
Přepravné

 1. Smluvní strany dohodly, že dopravci přísluší úplata za provedenou přepravu (přepravné) ve výši Kč .... bez daně z přidané hodnoty.

 2. Dopravce připočítává k částce přepravného daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající uskutečnění zdanitelného plnění.

 3. Dopravci vzniká nárok na přepravné po provedení přepravy.

 4. Pokud dopravce nebude moci dokončit přepravu pro skutečnost, za niž neodpovídá, například za okolnosti na straně příjemce nebo z důvodu vyšší moci, má nárok na poměrnou část přepravného s přihlédnutím k přepravě již uskutečněné.

 5. Přepravné bude vyúčtováno fakturou splatnou do patnácti dnů od jejího doručení odesílateli.

 6. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle § 13a ObchZ.

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Dokud dopravce zásilku nevydá příjemci, má odesílatel právo požadovat, aby byla přeprava přerušena a zásilka

Nahrávám...
Nahrávám...