dnes je 19.5.2024

Input:

Vzor A: Smlouva o přepravě osob (podle § 760 a násl. občanského zákoníku)

28.4.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Smlouva o přepravě osob (podle § 760 a násl. občanského zákoníku)

Stáhnout vzor

AutobusKontakt a.s.
IČ: 45454545
se sídlem Karmínská 17, Liberec 13, PSČ 460 13
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 4545
jednající jednatelem společnosti Valeriem Úholou

jako dopravce na straně jedné (dále jen "dopravce“)

a

 1. Josef Koniklec
  r.č. 651205/5555
  bytem Liberec, tř. gen. Svobody 53/7, PSČ 460 13

 2. Jaroslav Kanonýr
  r.č. 751207/2222
  bytem Liberec, Konopištská 17, PSČ 460 13

jako cestující na straně druhé (dále jen "cestující“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 760 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "občanský zákoník“), tuto

Smlouvu o přepravě osob:

Článek I.
Objednaná doprava

 1. Dopravce se touto smlouvou zavazuje přepravit cestující a jejich níže uvedené spolucestující vozidlem zn. Minibus Volvo, SPZ 234A444, rok výroby 2005. Doprava se uskuteční za následujících podmínek:

  1. Místo přistavení vozidla: Liberec, Konopištská 17, PSČ 460 13.

  2. Doba přistavení vozidla: dne 5. 5. 2009 v 15.00 hod..

  3. Cíl přepravy: Vranov nad Dyjí, Masarykovo nám. 5, a zpět do místa zahájení přepravy.

  4. Doba návratu: dne 5. 5. 2009 v 21.00 hod.

 2. Spolu s cestujícími budou přepravováni následující spolucestující:

  1. Jan Koniklec, nar. 4. 5. 2000

  2. Kristýna Koniklecová, nar. 5. 4. 2001

  3. Jana Koniklecová, nar. 12. 12. 1999

  4. Andrea Koniklecová, nar. 14. 5. 1970

  5. Jana Kanonýrová, nar. 14. 5. 1973

  6. Tomáš Kanonýr, nar. 5. 8. 2000

  7. Zuzana Kanonýrová, nar. 5. 8. 2000

 3. Spolu s cestujícími budou přepravována jejich zavazadla. Zavazadla budou přepravována pouze pod dohledem cestujících.

Článek II.
Bezpečnostní opatření při přepravě

Cestující berou na vědomí, že je dopravce při uskutečňování přepravy vázán platnými právními předpisy pro vnitrostátní dopravu; zejména je povinen dodržovat při uskutečňování přepravy následující bezpečnostní opatření:

 • po max. 4,5 hod. nepřetržité doby řízení musí řidič mít bezpečnostní přestávku v délce 45 min.

 • maximální denní doba řízení jednoho řidiče je 9 hodin,

 • minimální denní doba odpočinku jednoho řidiče je 11 hodin.

Článek III.
Jízdné

 1. Cestující jsou povinni uhradit dopravci za uskutečnění přepravy uvedené v článku I. této smlouvy jízdné ve výši:

  • 50 Kč včetně DPH za jeden ujetý kilometr při ujetí 300 km, za každý další ujetý kilometr 45 Kč včetně DPH,

  • za každých 15 minut čekání částku 200 Kč včetně DPH.

 2. Cestující jsou povinni uhradit dopravci zálohu na jízdné ve výši 5 000 Kč (slovy: pěttisíc korun českých). Záloha je splatná do sedmi dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to na číslo účtu dopravce č.ú. 19-123456/0100 vedeného u Komerční banky, a.s. V případě, že cestující zálohu řádně a včas neuhradí, není dopravce povinen dopravu provést a je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dopravce má v takovém
Nahrávám...
Nahrávám...