dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor A: Smlouva o předkupním právu k nemovitosti

24.10.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Smlouva o předkupním právu k nemovitosti

Stáhnout vzor

Smlouva o předkupním právu k nemovitosti

1. Pan/Paní

Jméno/příjmení: ......................................................................................

RČ: ........................................................................................................

Trvale bytem: .........................................................................................

Bankovní spojení: ....................................., č.ú ........................./......

(dále jen "povinný“)

a

2. Manželé:

Jméno/příjmení: ......................................................................................

RČ: ........................................................................................................

Jméno/příjmení: ......................................................................................

RČ: ........................................................................................................

Oba trvale bytem: ...................................................................................

Bankovní spojení: ....................................., č.ú ........................./......

(dále jen "oprávněný“)

uzavřeli spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 602 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

smlouvu o předkupním právu:


I.

SPECIFIKACE NEMOVITOSTÍ

 1. Povinný prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne ............................ – vklad vlastnického práva povolen rozhodnutím katastrálního úřadu dne ....................................... č.j. ................, výlučným a neomezeným vlastníkem těchto nemovitostí:

  – pozemků:

  – parc. č. .............. o výměře ........ m2, druh pozemku ........

  – parc. č. .............. o výměře ........ m2, druh pozemku ........

umístěných v obci ...... v katastrálním území .................................., katastrální úřad ............, Katastrální pracoviště ........... a zapsaných zde na LV č. .......

(dále jen "Nemovitosti“)

Uvedené Nemovitosti nabyl povinný výše uvedenou kupní smlouvou od oprávněného.

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Smluvní strany se tímto ve smyslu § 602 a násl. občanského zákoníku dohodly, že povinný tímto zřizuje oprávněnému předkupní právo k Nemovitosti. Oprávněný tímto předkupní právo přijímá. Na základě tohoto předkupního práva je povinný povinen v případě, že by prodával či jinak zcizoval Nemovitost, nejdříve nabídnout Nemovitost k odkoupení oprávněnému.

Předkupní právo dle této smlouvy se zřizuje i jako věcné právo, které působí i vůči právním nástupcům povinného. Předkupní právo s věcnými účinky vzniká vkladem do katastru nemovitostí.

III.

UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA

 1. Povinný v případě prodeje či jiného zcizení Nemovitosti je povinen oznámit oprávněnému úmysl prodat či jinak zcizit Nemovitost a nabídnout Nemovitost ke koupi. Oznámení a nabídka musí být provedeny písemně a zaslány doporučenou poštou na adresu oprávněného.

 2. Povinný je oprávněn nabízet cenu za Nemovitost maximálně ve výši, na kterou zní jiná nabídka, kterou má povinný. Nemá-li povinný jinou nabídku, může nabízet cenu v libovolné výši, odpovídající však ceně v místě a čase obvyklé.

 3. Oprávněnému musí být dána lhůta alespoň 2 měsíců k možnosti se písemně vyjádřit k nabídce. Pokud by oprávněný nabídku přijal, vyplacení kupní ceny se musí uskutečnit do 3 měsíců od podání nabídky povinným. Přijetí nabídky musí být provedeno písemně a zasláno doporučenou poštou na adresu povinného.

 4. Pokud oprávněný nabídku nevyužije, jeho předkupní právo zůstává nedotčeno vůči dalšímu vlastníku Nemovitosti.

IV.

VEDLEJŠÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY

Smluvní

Nahrávám...
Nahrávám...