dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor A: Smlouva o poskytování právních služeb

6.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Smlouva o poskytování právních služeb

Mgr. Jindřich Šimberský

Stáhnout vzor

Smluvní strany:

Firma: Fanti s.r.o.
IČO: 286 42 175
Sídlo: Praha 2, Velké náměstí 237/7, PSČ 120 00
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127510
jménem společnosti jedná: Martin Burda, jednatel

(dále jen jako "klient“)

a

Mgr. Jaroslav Štengl, advokát
IČO 123 32 321, zapsaný v seznamu advokátů vedeném u ČAK, č. osvědčení 4839
Advokátní kancelář Štengl
Sídlo: Praha 3, Hořejší 794/1, 130 00 Praha 3

(dále jen "advokát“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto:


Smlouvu o poskytování právních služeb


I.

  1. Advokát se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat klientovi podle jeho pokynů odbornou právní pomoc, spočívající zejména v udělování právních rad, odborných konzultací a zpracovávání právních stanovisek ke všem právním problémům, před jejichž řešení bude klient postaven a u nichž klient o odbornou pomoc advokáta požádá, a to včetně účasti na soudních či správních řízeních, zahrnujících zejména činění procesních úkonů. Advokát se dále zavazuje zpracovávat v případě potřeby pro klienta podle jeho pokynů návrhy smluvních či jiných dokumentů a zpracovávat v případě potřeby revize a připomínky smluvních dokumentů klientovi předložených třetími stranami. Advokát se na základě této smlouvy zavazuje v případě potřeby účastnit se, event. vést jménem klienta jednání s třetími subjekty, případně se takových jednání účastnit.

  2. Advokát bude právní služby podle odst. 1 poskytovat klientovi osobně, případně prostřednictvím svých spolupracovníků, tedy spolupracujících advokátů, advokátních koncipientů a dalších pracovníků Advokátní kanceláře Štengl.


II.

  1. Advokát je povinen poskytovat právní služby včas a řádně, v souladu s pokyny, potřebami a oprávněnými zájmy klienta. Advokát je oprávněn a povinen chránit práva a oprávněné zájmy klienta, jednat čestně, svědomitě a důsledně využívat všechny zákonné prostředky, které podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné pro klienta.

  2. Advokát, spolupracující advokáti, advokátní koncipienti i všichni pracovníci kanceláře jsou oprávněni přijímat od klienta veškeré písemnosti a informace. Zároveň jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním právních služeb klientovi.

  3. Klient se zavazuje poskytovat advokátovi, spolupracujícím advokátům, advokátním koncipientům a pracovníkům advokátní kanceláře včasné, pravdivé a úplné informace a současně předkládat veškerý listinný materiál potřebný k řádnému poskytování právních služeb podle této smlouvy.

  4. Pro poskytování právních služeb podle čl. I. odst. 1 této smlouvy bude mezi klientem a advokátem upřednostňována vzájemná komunikace prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu anebo písemně, prostřednictvím doporučené poštovní zásilky. Pokud se ukáže nutnou osobní konzultace mezi klientem a advokátem, uskuteční se v sídle Advokátní kanceláře Štengl na adrese Praha 3, Hořejší 794/1, nebude-li operativně sjednáno jiné místo.


III.

  1. Za poskytování právních služeb podle čl. I byla mezi advokátem a klientem dohodnuta smluvní odměna ve výši 2500 Kč za každou jednu hodinu právní služby, která představuje tzv. základní sazbu. V základní sazbě advokát účtuje zejména následující právní služby: účast u soudu, jednání s klientem či s protistranou, písemné podání ve věci (žaloba, vyjádření, odvolání apod.), sepis právního rozboru, sepis smlouvy či jiného klientem požadovaného úkonu a další právní úkony obdobného charakteru.

  2. Budou-li klientovi poskytovány právní služby v jiném než českém jazyce, základní sazba, specifikovaná v předchozím odstavci, bude navýšena o 30 %.

Nahrávám...
Nahrávám...