dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor A: Smlouva o nájmu podniku (restaurace)

28.7.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Smlouva o nájmu podniku (restaurace)

Stáhnout vzor

Smlouva o nájmu podniku (restaurace)

I.
Smluvní strany

Pronajímatel: ................................................................ (jméno, příjmení, místo podnikání, IČ)
(dále jen pronajímatel)

Nájemce: ....................................................................... (jméno, příjmení, místo podnikání, IČ)
(dále jen nájemce)

II.
Předmět smlouvy

 1. Pronajímatel je vlastníkem podniku – restaurace s názvem Dobré poledne na adrese Praha 2, Sluneční 11.

 2. Uvedený majetek pronajímatele je veden účetně jako podnik a skládá se z částí obsažených v příloze č. 1 tvořící součást této smlouvy.

 3. Pronajímatel dokládá své vlastnické právo k restauraci umístěné v domě č. p. 422 v katastrálním území Královské Vinohrady listem vlastnictví. Dále dokládá své oprávnění k podnikání kopiemi živnostenských oprávnění a dokládá, že je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze.

 4. Nájemce je fyzická osoba zapsaná u Městského soudu v Praze, která má oprávnění k provozu restaurace. Toto oprávnění dokládá živnostenskými oprávněními, která jsou obsažena v příloze k této smlouvě tvořící její součást.

III.
Předmět smlouvy

 1. Pronajímatel na základě této smlouvy přenechává svůj podnik definovaný v předchozím článku smlouvy nájemci k samostatnému provozování a řízení na vlastní náklad a nebezpečí nájemce s tím, že nájemce je oprávněn po dobu nájmu pobírat z pronajatého podniku užitky.

 2. Nájemce se zavazuje zaplatit za nájem podniku pronajímateli nájemné v dohodnuté výši podle této smlouvy.

 3. Smluvní strany prohlašují, že je jim známo, že tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním podle § 33 odst. 1 ObchZ v obchodním rejstříku.

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Nájemce je povinen po dobu nájmu provozovat podnik s odbornou péčí.

 2. Nájemce je povinen provozovat najatý podnik pouze ke stejnému předmětu podnikání, k jakému jej užíval před uzavřením této smlouvy pronajímatel.

 3. S ohledem na ustanovení § 488e odst. 2 ObchZ přikládá pronajímatel k této smlouvě seznam všech svých věřitelů, kteří dodávali a dodávat budou pro provozování podniku služby, zboží, energie a další plnění.

 4. Nájemce prohlašuje, že si je vědom toho, že veškerá práva a závazky, které vznikly před uzavřením této smlouvy, přecházejí na něj zveřejněním v obchodním rejstříku.

Nahrávám...
Nahrávám...