dnes je 19.5.2024

Input:

Vzor A: Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou

30.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou

Mgr. Pavla Krejčí

Stáhnout vzor

Smlouva o nájmu bytu

uzavřená dle ustanovení § 685 a n. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Paní/pan: ............,
r.č.: ............,
státní příslušnost: ............,
č. OP/pasu: ............,
trvale bytem: ............,
kontaktní adresa: ............,
tel.: ............,
na straně jedné (dále jen "pronajímatel“)

a

paní/pan ............,
r.č. ............,
státní příslušnost: ............,
č. OP/pasu: ............,
trvale bytem: ............,
kontaktní adresa: ............,
tel.: ............,
na straně druhé (dále jen "nájemce“)

se dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření této smlouvy:

Článek I.
Úvodní ustanovení

 1. Pronajímatel prohlašuje, že je na základě ... vlastníkem bytu č. ... (č.p./č. jednotky), o velikosti ... s příslušenstvím, v ... nadzemním podlaží domu č.p. ... v ulici ... v ..., umístěného na pozemku p.č. ... v k.ú. ..., obec ..., okres ... /dále jen "byt“ nebo "bytová jednotka“/.

 2. K bytu přísluší spoluvlastnický podíl na společných částech domu – budovy č.p. ..., postavené na pozemku p.č. ..., vše zapsané v katastrálním území ..., obec ..., okres ... /dále jen "dům“/, o velikosti ideální ... k celku.

 3. K bytu dále přísluší spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. ... (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře ... m2, v katastrálním území ..., obec ..., okres ... /dále jen "pozemek“/, o velikosti ideální ... k celku.


Článek II.
Předmět smlouvy

 1. Pronajímatel přenechává touto smlouvou nájemci do užívání byt uvedený v článku I této smlouvy o celkové výměře ... m2 sestávající z:

  1. pokoje (výměra ... m2),

  2. pokoje (výměra ... m2),

  3. kuchyně (výměra ... m2),

  4. předsíně (výměra ... m2),

  5. koupelny (výměra ... m2),

  6. WC (výměra ... m2),

  7. sklepa č. ... (výměra ... m2).

 2. Spolu se specifikovaným bytem přenechává pronajímatel touto smlouvou nájemci k užívání také vybavení bytu, které tvoří:

  a) sporák 1 ks,
  b) kuchyňská linka 1 ks,
  c) WC mísa s nádrží 1 ks,
  d) vana/sprchový kout 1 ks,
  e) umyvadlo 1 ks,
  f) vodovodní baterie 3 ks,
  g) domovní zámek 1 ks,
  h) poštovní schránka 1 ks,
  i) ... ....


Článek III.
Účel smlouvy

 1. Pronajímatel přenechává nájemci za nájemné specifikované v článku VI této smlouvy do užívání byt blíže specifikovaný v článku I a II této smlouvy výhradně za účelem bydlení a nájemce tento byt do nájmu k tomuto účelu přijímá.

 2. Nájemce je oprávněn užívat byt, společné prostory domu a požívat plnění (služby), jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno, řádně v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, zejména občanským zákoníkem a na něj navazujícími právními předpisy.

 3. Spolu s nájemcem budou byt užívat tyto osoby jako členové jeho domácnosti (jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost):

  1. ...,

  2. ....


Článek IV.
Doba nájmu

 1. Tato smlouva, a tedy nájem se uzavírá na dobu určitou, a to od ... do ....

 2. Smluvní strana, která nebude mít zájem na prodloužení doby nájmu, je povinna oznámit druhé smluvní straně toto své rozhodnutí nejpozději ... měsíce před uplynutím doby nájmu.

 3. Nebude-li rozhodnutí o nezájmu prodloužit nájemní vztah oznámeno v souladu s článkem IV odst. 2 této smlouvy druhé smluvní straně, prodlužuje se automaticky doba nájmu za stávajících podmínek, a to vždy o dobu ... měsíců, a to i opakovaně.


Článek V.
Předání a převzetí bytu

 1. Smluvní strany se dohodly, že bytová jednotka bude pronajímatelem předána nájemci do užívání dne, jenž byl sjednán v článku IV odst. 1 této smlouvy jako počátek doby nájmu. Nájemce se zavazuje bytovou jednotku převzít.

 2. O předání a převzetí bytu bude mezi pronajímatelem a nájemcem sepsán předávací protokol.

 3. Po zániku nájmu bytu se nájemce zavazuje byt předat pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, a dále odhlásit si svůj trvalý pobyt, bude-li v průběhu trvání nájemního vztahu nahlášen, stejně jako zajistit odhlášení trvalého pobytu případných dalších osob, které spolu s nájemcem byt užívaly.


Článek VI.
Nájemné, způsob jeho úhrady a další úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu

 1. Pronajímatel a nájemce se dohodli na výši nájemného za užívání předmětného bytu v částce ...,- Kč (slovy: ... korun českých) za jeden měsíc.

 2. Nájemné je splatné vždy předem nejpozději k 15. dni příslušného měsíce, za který je nájemné placeno, počínaje dnem 15. ... až do ukončení nájmu, a to bezhotovostním převodem na účet pronajímatele č. ..., vedený u ..., a.s.

 3. Nájemce se dále zavazuje ke dni splatnosti nájemného hradit zálohy na služby spojené s užíváním bytu ve výši ...,- Kč (slovy: ...) za jeden měsíc bezhotovostním převodem na účet pronajímatele č. ..., vedený u ..., a.s. Zálohy na služby budou pronajímatelem vyúčtovány nájemci na základě předložení vyúčtování jednotlivými dodavateli služeb, a to nejpozději do ... dní od dodání vyúčtování jednotlivými dodavateli služeb, a to způsobem uvedeným v odstavci 8. Případný rozdíl či doplatek jsou smluvní strany na základě vyúčtování povinny zaplatit do ... dní ode dne doručení tohoto vyúčtování.

 4. Po uplynutí prvního kalendářního roku po podpisu smlouvy je pronajímatel oprávněn jednostranně písemně zvýšit dohodnuté nájemné o index inflace za uplynulý rok, který je zveřejňován Českým statistickým úřadem. Nájemné se takto zvyšuje od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení o zvýšení nájemného. Výpočtovou základnou je vždy výše nájemného z předchozího kalendářního roku. Pronajímatel je oprávněn takto nájemné poprvé zvýšit v roce ....

 5. Pronajímatel a nájemce se dohodli, že při změně rozsahu, kvality nebo ceny služeb spojených s užíváním bytu v probíhajícím roce provede pronajímatel jednostranným písemným úkonem odpovídající změnu výše záloh na tyto služby, a to s účinností od prvního dne měsíce následujícího po cenové úpravě.

 6. Přehled záloh na služby spojené s užíváním bytu je uveden spolu s výpočtem nájemného v evidenčním listě, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1. V případě změn nájemného či záloh na služby spojené s užíváním bytu v souladu s touto smlouvou, dodá pronajímatel nájemci aktualizovaný evidenční list.

 7. Pronajímatel poskytuje nájemci následující služby spojené s užíváním bytu:

  1. dodávku studené vody,

  2. dodávku teplé vody,

  3. dodávku tepla,

  4. dodávku elektrické energie,

  5. dodávku plynu,

  6. odvádění odpadních vod kanalizacemi,

  7. úklid společných prostor v domě,

  8. osvětlení společných prostor v domě,

  9. odvoz a likvidaci komunálního odpadu,

  10. kontrolu a čistění komínů,

  11. příjem televizního a rozhlasového signálu.

   • - Na úhradě nákladů na služby pod písmeny c) až e) se bude nájemce podílet podle poměru velikosti podlahové plochy bytu k poměru velikostí podlahových ploch využívaných v domě jako bytové či nebytové prostory.
   • - Na úhradě nákladů na služby pod písmeny f) až k) se bude nájemce podílet dle poměru počtu osob užívajících byt k poměru počtu osob, které dle sdělení uživatelů využívají v domě bytové a nebytové prostory.
   • - Náklady na služby uvedené pod písmeny a) a b) budou hrazeny nájemcem dle naměřených hodnot na podílových vodoměrech. Rozdíl mezi hodnotou uvedenou domovním vodoměrem a součtem hodnot jednotlivých vodoměrů u bytů a nebytových prostor v domě bude rozúčtován uživatelům v poměru hodnot naměřených na jednotlivých vodoměrech za stejné období.
 8. Nájemce bude hradit přímo příslušnému dodavateli úhradu za tyto služby:

  ...,

  ....

 9. Nájemce je dále povinen složit bezhotovostním převodem na účet pronajímatele č. ..., vedený u ..., a.s., nejpozději do ... vratnou kauci ve výši ...,- Kč (slovy: ... korun českých), kterou je pronajímatel oprávněn použít k úhradě pohledávek na nájemném, pohledávek za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě případných dalších závazků nájemce vůči pronajímateli vzniklých v souvislosti s nájmem, a to v okamžiku, kdy bude nájemce s úhradou těchto pohledávek či závazků více než 5 dnů v prodlení. Nájemce je povinen po písemné výzvě pronajímatele doplnit do jednoho měsíce takto složenou kauci na původní výši, pokud pronajímatel tyto peněžní prostředky oprávněně čerpal.
 10. Smluvní strany se pro případ přechodu České republiky na jednotnou měnovou jednotku Evropské unie euro nebo na jinou jednotku zavazují společnými silami upravit údaje o nájemném obsažené v této smlouvě tak, že hodnoty uvedené v korunách budou nahrazeny hodnotami uvedenými v eurech či jiné jednotce k prvnímu dni platnosti nové měny. Hodnoty nájemného a jiných plateb budou na eura či jinou jednotku převedeny dle zákonných předpisů a přepočtových kurzů stanovených ke dni přechodu nebo nebudou-li takové předpisy a přepočtové kurzy vydány, dle středového směnného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni předcházejícímu

Nahrávám...
Nahrávám...