dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor A: Smlouva o koupi najaté věci

22.2.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Smlouva o koupi najaté věci

Stáhnout vzor

Smlouva o koupi najaté věci

(uzavřená podle § 485 a násl. obchodního zákoníku)

I.
Smluvní strany

 1. Pronajímatel:

  ...............................................................................................................
  (obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci)

  Jednající ..................................................... (jméno, příjmení a funkce)
  (dále jen pronajímatel)

 2. Nájemce:

  ................................................................................................................
  (obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci)

  Jednající ...................................................... (jméno, příjmení a funkce)
  (dále jen nájemce)

II.
Předmět smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je nájem s následnou koupí osobního užitkového automobilu tovární značky .............................., státní poznávací značky ..................., č. motoru .............. za podmínek dále dohodnutých v této smlouvě.

 2. Nájemce je oprávněn užívat osobní automobil uvedený v předchozím odstavci počínaje podpisem této smlouvy do doby uplatnění práva na koupi této movité věci.

 3. Nájemce je povinen platit za užívání osobního automobilu pronajímateli nájemné ve výši Kč .............. splatné vždy do 5. dne měsíce následujícího po předchozím měsíci nájmu. První nájemné zaplatil nájemce pronajímateli při podpisu této smlouvy, což pronajímatel podpisem této smlouvy potvrzuje.

 4. Osobní vozidlo užívané podle této smlouvy je havarijně pojištěno a rovněž je uhrazeno zákonné pojištění odpovědnosti za škodu.

 5. Nájemce je povinen zabezpečovat běžnou údržbu vozidla tak, aby bylo ve stavu odpovídajícím příslušným právním předpisům pro provoz na pozemních komunikacích.

 6. Jestliže vznikne na vozidle škoda v důsledku poruchy či havárie, je povinen nájemce tuto skutečnost písemně bez zbytečného odkladu pronajímateli oznámit.

III.
Nabytí

Nahrávám...
Nahrávám...