dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor A: Smlouva darovací - finanční prostředky

10.5.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Smlouva darovací – finanční prostředky

Stáhnout vzor

Smluvní strany:

Obchodní firma: Strojzub, s.r.o.

Sídlo: Praha 6, Českomalínská 423/41, PSČ 160 00

IČ: 241 69 378

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59876

jednající: Michalem Červenkou, jednatelem

- dále jen "dárce“ na straně jedné

a

MUDr. Jan Blechák,

Se sídlem: Slezská čp. 28/14, Domažlice

IČ: 250 80 525

- dále jen "obdarovaný“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 628 n. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

Darovací smlouvu

I.

Úvodní prohlášení

  1. Dárce je právnickou osobou, která má zájem na rozvoji a zkvalitnění lékařské péče v regionu obdarovaného.

  2. Obdarovaný je praktickým lékařem, který provozuje soukromou lékařskou praxi.

II.

Předmět smlouvy

  1. Dárce daruje obdarovanému finanční dar ve výši 50 000 Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských).

  2. Dárce prohlašuje, že finanční dar specifikovaný v předchozím odstavci převede na účet obdarovaného č. 3-456885311/0300 vedený u Banky, a. s., nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne podpisu této

Nahrávám...
Nahrávám...