dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor A: Rozhodčí smlouva

24.4.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Rozhodčí smlouva


Stáhnout vzor

BTU-AT s.r.o.
se sídlem Praha 10, Jahodová 17
IČ: 354 55 861
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 6115
jednající panem Pavlem Krausem, jednatelem

(dále jen "BTU“)

a

DUTROAN, s.r.o.
se sídlem Korutanská 255, Praha 4, PSČ 144 00
IČ 155 32 714
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 55799
jednající Ing. Janem Hladkým, jednatelem

(dále jen "DUTROAN“)

(BTU a DUTROAN spolu dále též "smluvní strany“ a jednotlivě jako "smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, tuto

ROZHODČÍ SMLOUVU

I.
Předmět sporu

  1. Mezi smluvními stranami byla dne 12. 5. 2006 uzavřena Smlouva o poskytování konzultačních služeb, na základě které společnost BTU poskytovala společnosti DUTROAN konzultační služby v oblasti marketingu (dále jen "Konzultační smlouva“).

  2. V průběhu realizace Konzultační smlouvy poskytla společnost BTU dne 16. 7. 2006 společnosti DUTROAN služby v souladu s objednávkou společnosti DUTROAN ze dne 1. 7. 2006.

  3. Mezi smluvními stranami je sporné, zda má společnost BTU nárok na zaplacení odměny za služby poskytnuté společnosti DUTROAN dne 16. 7. 2006 ve výši tvrzené společností BTU, a příslušenství k této odměně.

  4. Mezi smluvními stranami je dále sporné, zda má společnost DUTROAN vůči společnosti BTU nárok na náhradu škody, způsobené tvrzenými vadami plnění (služeb) poskytnutého společnosti DUTROAN společností BTU dne 16. 7. 2006.

  5. Předmětem této smlouvy je ujednání smluvních stran na tom, že jejich spory o zaplacení odměny za služby poskytnuté společností BTU společnosti DUTROAN dne 16. 7. 2006 a o náhradu škody způsobené tvrzenými vadami tohoto plnění, vymezené v čl. I. odst. 3 a 4 této smlouvy, jakož i veškeré další spory vyplývající z či s ní související, Konzultační smlouvy, budou řešeny v rozhodčím řízení ve smyslu čl. II. této smlouvy.

II.
Rozhodčí smlouva

  1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že:

    • sporný nárok společnosti BTU uvedený v čl. I.

Nahrávám...
Nahrávám...