dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor A: Rámcová smlouva o ochraně a zpracování osobních údajů

2.2.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Rámcová smlouva o ochraně a zpracování osobních údajů

Stáhnout vzor

Společnost: PROGRESS akciová společnost

se sídlem Cihlová 25, 370 80 České Budějovice

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 569

IČ: 16136958

DIČ: CZ16136958

jednající prostřednictvím JUDr. Vladislava Nováka, předsedy představenstva

(dále jen "Správce“)

a

Společnost: BROWN FIELDS s.r.o.

se sídlem Liliová 157, 301 00 Plzeň

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5289

IČ: 69325865

DIČ: CZ69325865

jednající prostřednictvím Ing. Josefa Novotného, jednatele

(dále jen "Zpracovatel“)

se dnešního dne dohodly v souladu s § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "Obchodní zákoník“), a § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů, uzavřít tuto smlouvu:

Článek 1
PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. Předmětem této smlouvy je ochrana osobních údajů subjektů údajů, popř. klientů či zákazníků Správce, při zpracovávání jejich osobních údajů za účelem ................. [např. marketingu správce, tj. nabízení jeho produktů a služeb, informování o akcích správce a vyhodnocování akcí – dále souhrnně jen "projekt“] v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů (dále jen "ZOOÚ“).

 2. Rozsah zpracování osobních údajů bude konkretizován vždy v příloze k této smlouvě, tak jak je stanoveno pod písm. c) tohoto článku. Nejčastěji se bude jednat o tento rozsah údajů: jméno, příjmení, adresa subjektu údajů.

 3. Tato smlouva má povahu smlouvy rámcové a bude vždy konkretizována, tj. zejména bude upřesněn jednotlivý účel a rozsah zpracování osobních údajů (včetně doby zpracování), v přílohách k této smlouvě podle konkrétního projektu. Dále bude, před každým jednotlivým projektem, upřesněno a dohodnuto, jakým způsobem, resp. na jakých médiích či nosičích budou osobní údaje předávány, tak aby byla zajištěna jejich maximální ochrana.

Článek 2
PROHLÁŠENÍ SPRÁVCE

 1. Správce tímto výslovně potvrzuje, že osobní údaje, které v rámci spolupráce na základě této smlouvy zpracovateli předá, budou vždy získány v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Správce rovněž prohlašuje, že osobní údaje získá z veřejně dostupných seznamů anebo na základě souhlasu jednotlivých subjektů údajů v souladu se ZOOÚ, přičemž na požádání zpracovatele je schopen předložit takový souhlas subjektu údajů.

 2. Pokud bude správce po zpracovateli požadovat, aby předané osobní údaje použil k zaslání obchodních nabídek elektronickými prostředky, prohlašuje, že takovéto zaslání je dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, povoleno, tj. má u těchto údajů příslušné souhlasy adresátů.

 3. Správce rovněž prohlašuje, že plněním závazků z této smlouvy neporušuje jakákoli práva třetích osob.

Článek 3
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Správce se zavazuje předat zpracovateli osobní údaje klientů ve formátu [MS Excel nebo MS Word], a to v předem dohodnutém rozsahu. Osobní údaje zůstávají ve vlastnictví správce a zpracovatel se zavazuje nepořídit z nich žádné, byť dílčí, kopie a osobní údaje vrátit nejpozději do 30 dní od ukončení platnosti této smlouvy. Veškeré ostatní dokumenty v elektronické či fyzické podobě, které obsahují osobní údaje a nebyly správci vráceny, budou zpracovatelem nenávratně zlikvidovány rovněž nejpozději do 30 dní od ukončení platnosti této smlouvy.

 2. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje poskytnuté správcem v souladu s touto smlouvou a výlučně za účelem provádění projektu.

 3. Zpracovatel je dále povinen zajistit přiměřené technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracování, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů.

 4. Zpracovatel se zavazuje chránit osobní údaje před přístupem neoprávněných osob zamezením přístupu neoprávněných osob do prostor, v nichž zpracovatel poskytuje své služby v souladu se smlouvou.

 5. Zpracovatel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu správce neposkytnout třetím osobám osobní údaje, které obdržel od správce, ani je jinak nezneužít.

 6. Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců, kteří při výkonu své činnosti přicházejí do styku s osobními údaji podle této smlouvy, v souladu se ZOOÚ.

 7. Zpracovatel se zavazuje, že ochrana osobních údajů poskytnutých správcem bude zajištěna v souladu se ZOOÚ.

 8. Smluvní strany tímto sjednávají, že správce má právo kdykoli požadovat předložení veškeré dokumentace zpracovatele, která souvisí s činností zpracovatele dle této smlouvy. Správce je oprávněn ke kontrole prostor, které využívá zpracovatel k činnosti dle smlouvy, za účelem zjištění, zda jsou předané osobní údaje zpracovávány v souladu s touto smlouvou a se ZOOÚ.

 9. Správce je oprávněn v případě potřeby a formou dle vlastního uvážení sdělit svým klientům či zákazníkům, že se zpracovatel podílí (včetně stanovení způsobu) na zpracování osobních údajů klientů či zákazníků správce.

 10. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy výslovně prohlašují, že veškeré údaje a informace poskytované a využívané kteroukoliv z nich, při plnění účelu této smlouvy, jsou právně zajištěny takovým způsobem, že žádný třetí subjekt oprávněně neuplatní vůči kterékoliv z nich žádné nároky, zejména pak plynoucí z práv duševního vlastnictví. Dojde-li přesto k uplatnění relevantního nároku třetího subjektu z důvodu nedostačujícího právního zajištění, popř. zajištění informací, nese za toto pochybení plnou odpovědnost ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k takovémuto pochybení došlo, zejména pak odpovídá za případné škody a sankce uplatňované orgány státní správy, právnickými osobami či fyzickými osobami na úseku práv duševního vlastnictví, bankovního tajemství a ochrany osobních údajů.

 11. Zpracovatel prohlašuje, že předané osobní údaje jako celek budou k dispozici pouze přesně vymezené skupině vlastních zaměstnanců, zajišťujících součinnost na uvedeném projektu, jejichž podíl na projektu je přesně vymezen a dokumentován. Jednotliví zaměstnanci pak budou dostávat pouze přísně vymezené části seznamu, nezbytné pro výkon jejich činnosti podle této smlouvy. Osobní údaje budou uloženy způsobem, který zabrání přístupu nepovolaných osob k nim. Úplný seznam všech zaměstnanců zpracovatele s přístupem k uvedeným osobním údajům, včetně jejich podílu na jednotlivých činnostech, zapsaný v řídící dokumentaci, a záznamy o jejich poučení o režimu nakládání s těmito osobními údaji, bude kdykoliv na vyžádání k dispozici odpovědným pracovníkům správce.

Článek 4
DŮVĚRNOST INFORMACÍ

 1. Smluvní strany se dohodly na tom, že veškeré informace, které si vzájemně vymění v rámci plnění této smlouvy a po dobu 2 let po ukončení této smlouvy, mají charakter důvěrných informací a strany se zavazují tyto informace chránit ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku. Ani jedna ze stran nesmí poskytnout důvěrné informace týkající se druhé smluvní strany třetím osobám bez předchozího

Nahrávám...
Nahrávám...