dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor A Podnět k přezkumnému řízení (podle § 94 a násl. spr. ř.)

11.8.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A Podnět k přezkumnému řízení (podle § 94 a násl. spr. ř.)

Stáhnout vzor

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské nám. 6

Praha 1

110 15

Věc: Podnět k provedení přezkumného řízení

Jako vlastník sousední nemovitosti (pozemek parc. č. 1051/2 k. ú. Rybník) jsem podle § 109 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon“) účastníkem řízení o povolení stavby výrobního areálu "ASR brzdy“ umístěné v katastrálním území Rybník.

Uvedené řízení bylo zahájeno na základě žádosti stavebníka ASR, s.r.o., IČ 147 852 02, se sídlem Na Stezce 8, Praha 10, u stavebního úřadu ve Starém Plzenci a vedené pod sp. zn. Povol/1296/07-Prů.

Dne 11. 9. 2008 vydal stavební úřad ve Starém Plzenci (dále jen "stavební úřad“) rozhodnutí, jímž povolil předmětnou stavbu výrobního areálu. V odůvodnění tohoto rozhodnutí stavební úřad uvedl, že účastníci proti realizaci stavby nevznesli žádné námitky a připomínky, pročež není nutné o nich samostatně rozhodovat.

Toto tvrzení nicméně vychází ze skutečnosti, že stavební úřad porušil § 112 stavebního zákona, když fakticky vůbec neumožnil účastníkům námitky vznést. Protože jsme rovněž nebyli informováni o konání ústního jednání, usuzujeme, že vůbec nebylo provedeno, přičemž tato skutečnost není v rozhodnutí o stavebním povolení jakkoliv uvedena a odůvodněna. Z toho usuzuji, že zákonné podmínky pro upuštění od ústního jednání podle § 112 odst. 2 stavebního zákona nebyly naplněny.

Vedle toho jsem nahlédnutím do spisu po vydání rozhodnutí stavebního úřadu zjistil, že stavební úřad dále pochybil v tom, že si neopatřil veškeré podklady pro vydání rozhodnutí. Zcela konkrétně absentuje vyjádření orgánu ochrany životního prostředí ohledně záměru vegetačních úprav.

Na tyto skutečnosti a pochybení jsme upozorňovali odvolací správní orgán (Krajský úřad Plzeňského kraje) v rámci podaného odvolání.

Nahrávám...
Nahrávám...